Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Oppdatering om utviklingen i småhusplanen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har den 2. juli besvart Oslo kommunes omgjøringsbegjøring av vedtaket der Fylkesmannen opphevet endringene i småhusplanen.

Begjæringen knytter seg til den delen av Fylkesmannens vedtak som slår fast at det foreligger en saksbehandlingsfeil grunnet manglende varsling av grunneierne vedrørende de endrede bestemmelsene i småhusplanen. Kommunen har bedt Fylkesmannen vurdere saken på nytt, da kommunen mener det foreligger nytt faktum, nærmere bestemt at det ble gitt informasjon om endringene i kommunens gratisavis «Byblikk». Fylkesmannen har vurdert de nye opplysningene, men finner ikke grunn til å endre sin tidligere vurdering.

Kommunen har i tillegg sendt begjæringen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet har innen visse rammer anledning til å omgjøre Fylkesmannens vedtak. Klagesaken er således fortsatt ikke endelig avgjort. Fylkesmannen peker i denne sammenheng på at det er vanskelig å se for seg at en eventuell omgjøring fra departementets side kan gå ut på annet enn opphevelse av Fylkesmannens avgjørelse. Saken må i så fall tilbake til Fylkesmannen for ny klagebehandling.

Slik Fylkesmannen ser det er kommunen nærmest til å bære risikoen for uheldige konsekvenser knyttet til at et påklaget, og dermed ennå ikke rettskraftig, reguleringsvedtak legges til grunn for byggesaksbehandling før klagesaken er avsluttet.

Vi vil gi nærmere oppdatering om utviklingen.