Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Småhusplanen opphevet som ugyldig

Fylkesmannen i Oslo Akershus opphevet i går Oslo kommunes vedtatte endringer av Småhusplanen som ugyldig pga. saksbehandlingsfeil etter klager fra bl.a. Kluge, på vegne av klienter.

Småhusplanen er en meget omstridt boligreguleringsplan i Oslo kommune og omfatter ca. 29 000 eiendommer. Fylkesmannen konkluderte også med at flere av de mest sentrale reguleringsplanbestemmelsene etter endringene har fått et materielt innhold som er i strid med lov og forskrift, og som følgelig heller ikke kan legges til grunn.

Fylkesmannens vedtak innebærer at kommunen i perioden mellom planvedtaket den 12. juni 2013 og opphevelsen datert 16. juni 2015 har truffet hundrevis av vedtak (om ikke flere) basert på et ugyldig hjemmelsgrunnlag. Tidligere Småhusplan, som nå er den som på nytt har blitt styrende, er vesentlig mer utbyggingsvennlig. Det er derfor nærliggende å anta at en rekke utbyggingsprosjekter de siste to årene enten har blitt avslått uhjemlet, eller uriktig har måttet foreta betydelig omprosjektering for å oppnå byggetillatelse, og kan ha endt opp med dyrere løsninger og lavere utnyttelse. I tillegg kommer all den uriktige informasjon som kommunens servicekontor har gitt på utallige henvendelser fra private og utbyggere med tanke på hva som har vært lovlig og ikke lovlig i etterkant av planendringen. Ugyldigheten har rammet både privatpersoner og profesjonelle utbyggere.

Det juridiske og økonomiske etterspillet overfor Oslo kommune kan bli betydelig. Kluge bistår allerede flere klienter i disse prosessene. For mer informasjon eller behov for bistand kan advokatene Tarjei Pedersen eller Reidar Sverdrup kontaktes.