Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Staten vant frem i Gassledsaken

Oslo Tingrett avsa nylig dom i favør av staten i den såkalte Gassledsaken, hvor spørsmålet var om staten kunne endre tariff for gasstransport. Kluge har bistått staten ved Olje- og energidepartementet i saken.

Fire selskaper med deltakerandeler i Gassled (gasstransportsystemet for norsk gass) anla sak mot staten ved Olje- og energidepartementet. Saken gjaldt gyldigheten av Olje- og energidepartementets fastsettelse av nye, lavere tariffer for transport av gass i Gassled.

En sentral del av ressursforvaltningen av gasstransportsystemet gjelder reguleringen av transporttariffene. Med vedtak 26. juni 2013 fastsatte departementet nye tariffer for transport av gass i Gassleds rørsystem. Staten regulerte ned den avkastning som transporttariffene skal kunne gi på investeringene i transportinfrastrukturen. Dette ble gjort for å gi lavere kostnader for selskaper som står foran lete-, utbygging- og driftsbeslutninger.

Saksøkerne påstod ugyldighet med tilhørende erstatningsansvar, og subsidiært erstatning. Dette ble begrunnet i bindende avtale, manglende hjemmel, strid med Grunnloven § 97 og strid med EMK P 1-1. Erstatningskravet ble forankret i at departementet ikke ga selger og kjøper relevant veiledning om forståelsen og praktiseringen av det tariffregimet.

Staten ble imidlertid frifunnet i saken. Kluge har bistått staten og Regjeringsadvokaten under saksforberedelsen og hovedforhandling.

- Olje- og energidepartementet er tilfreds med at staten nå er frifunnet i søksmålet ved Oslo tingrett, sier kommunikasjonssjef i Olje- og energidepartementet, Ole Berthelsen i en pressemelding fra regjeringen.no