Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluge med artikkel i European Competition Law Review

I det anerkjente tidsskriftet European Competition Law Review er Karoline Hjelmtvedts artikkel «The decentralisation of enforcement of EU/EEA competition law» publisert.

Artikkelen behandler problemstillinger som oppstår for Norge som EFTA-stat i forbindelse med implementeringen av direktiv 2014/104/EU om privat håndheving av konkurransereglene, og da særlig de som knytter seg til manglende desentralisert håndheving av EØS-avtalens konkurranseregler. Temaet er høyaktuelt og gjenstand for debatt i Europa, og artikkelen gir et meget grundig og interessant innspill til denne debatten.

Utgangspunktet for problemstillingen er at forordning 1/2003 aldri fullt ut ble gjennomført i EØS-avtalen, men kun innenfor EFTA-pilaren. Årsaken til dette var at Kommisjonen ved utarbeidelsen av nevnte forordning mente at EØS-avtalens artikkel 55 og 56 var til hinder for en desentralisert håndheving av EØS-avtalens konkurranseregler. Kort oppsummert betyr dette at det ikke finnes rettslig grunnlag for et samarbeid mellom de nasjonale konkurransemyndighetene i EFTA statene på den ene siden og EU-statene på den andre. Dette får igjen betydning for privat håndheving av overtredelser av konkurransereglene på tvers av EU- og EFTA-pilarene, som for eksempel innsynsbegjæringer, tilgang til bevis og annen konfidensiell informasjon mv.

Implementeringen av direktivet om privat håndheving har dermed gitt nytt liv til debatten om desentralisert håndheving av EU/EØS-konkurranserett i EU- og EFTA-pilaren. EFTA-statene vil trolig være tilbakeholdne med å implementere direktivet før EU-Kommisjonen og EUs medlemsstater aksepterer de endringer av EØS-avtalen som er nødvendig for å oppnå full og symmetrisk desentralisert handheving av avtalens artikkel 53 og 54, og dermed også en «cross-pillar»-virkning av forordning 1/2003. Kommisjonen har så langt vist tilbakeholdenhet med hensyn til å akseptere slike endringer, og det er usikkert hvordan Kommisjonen vil stille seg til dette fremover. Dette kan få praktiske konsekvenser for Norge som EFTA-stat når det gjelder muligheten til å delta på lik linje med EUs medlemsstater i både desentralisert offentlig håndheving av EU/EØS-konkurranserett og ved tilrettelegging for privat håndhevelse. Videre kan det medføre ytterligere ulikheter i rettstilstanden under EU- og EØS-retten. Artikkelen vurderer derfor den rettslige og politiske bakgrunnen for denne problemstillingen, og hvilke endringer som er nødvendig for å oppnå en «cross-pillar» virkning av både forordning 1/2003 og direktiv 2014/104/EU. Artikkelen gir også en oversikt over mulige konsekvenser for EØS-avtalen dersom det ikke lykkes å finne en løsning.

Les hele artikkelen