Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Høyesterett har avgjort Sønnichsen-saken

Sønnichsen-saken, der Kluge v/advokat Hans Ingvald Stensholdt er prosessfullmektig for konkursboet, er nå endelig avgjort av Høyesterett.

Saken reiste tre uavklarte rettsspørsmål, herunder spørsmål om fisjon er en avtale som krever tinglysing etter tinglysingsloven § 23 for rettsvern i konkurs, samt spørsmål om man etablerer rettsvern ved å sitte med eiendommen i hevdstid på 20 år når man på alminnelig måte har ervervet eiendommene (såkalt selvstendig rettsvernshevd). Høyesterett har gitt konkursboet fullt medhold hvoretter eiendommene inngår i konkursboets beslag, slik også tingretten og lagmannsretten la til grunn.

Manglende tinglysing medførte følgelig at konkursboet ekstingverte fem eiendommer (ca. 110 000 kvm) med tilhørende bygningsmasse. Konkursboet har inngått en avtale med Forusstranda Næringspark der de beholder eiendomsretten til eiendommene, men betaler et betydelig kontantbeløp til konkursboet. Saken er en av de største kreditorekstinksjonssakene som er ført for norske domstoler.

Dommen er en klar advarsel til eiendomsutviklere og andre som ved eiendomstransaksjoner søker å unngå dokumentavgiften og derigjennom unnlater tinglysing av hjemmel gjennom andre typer sikringsarrangementer. Unnlatelse av å tinglyse kan i verste tilfelle bli en meget kostbar overraskelse.

Dommen leser du her