Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Oppdatering på norsk eksportkontroll for 2018

Den 3. mai 2018 arrangerte Utenriksdepartementet sitt årlige seminar om norsk eksportkontroll og sanksjoner. På møtet ga departementet en oppdatering på deres prioriteringer i 2018. Vi har oppsummert det vi ser som de viktigste temaene fra årets seminar.

togskinne

Eksport av forsvarsrelaterte produkter og flerbruksvarer

Eksport av våpen og ammunisjon fra Norge utgjør om lag 2,9 milliarder kroner, og andre forsvarsrelaterte produkter 650 millioner kroner. I tillegg var det eksport av flerbruksvarer med en samlet verdi på rundt 300 millioner kroner. Hovedmarkedet for eksport av slike produkter er NATO og nordiske land, men eksporten til andre land er økende.

Det norske eksportkontrollregimet legger opp til at en rekke produkter, teknologier og tjenester kun kan eksporteres fra Norge dersom eksportøren har innhentet en eksportlisens fra Utenriksdepartementet.

Silja Skjelnes, som er avdelingsdirektør i Utenriksdepartementets eksportkontrollavdeling, fremhevet i sitt innlegg at målet for norske myndigheter er å gi næringen det langsiktige perspektivet og forutsigbarheten den trenger. En av de største hindringene industrien står overfor i dag er at mange av landene som er sett på som nye markeder, ikke har de samme strenge reglene for kontroll med sluttbruker. Departementet håndterer derfor søknader om eksportlisens til slike land, spesielt strengt. Departementet understreket at eksportlisens ikke er utelukket. Departementet understreket videre at næringen ikke bør forvente å få eksportlisens til Iran for eksport av forsvarsrelatert materiale.

Departementet beskriver også det omfattende internasjonale samarbeidet norske myndigheter har knyttet til eksportkontroll og ikkespredning. Departementet fremhevet at Norge aktivt deltar i dette samarbeidet, og er beskjeftiget både i det tekniske arbeidet med lister over forsvarsrelaterte produkter og flerbruksvarer, og i arbeidet med å oppnå enighet om internasjonale standarder for eksportkontroll av strategiske varer og teknologi.

Suspensjon av eksportlisenser til De forente arabiske emirater

På grunnlag av en omfattende vurdering av situasjonen i Jemen og den økende risikoen knyttet til De forente arabiske emiraters militære engasjement i landet, bestemte Utenriksdepartementet den 19. desember 2017 å suspendere lisenser som allerede var utstedt for eksporten av Kategori A-forsvarsrelaterte varer (våpen og ammunisjon) til De forente arabiske emirater. Ingen nye eksportlisenser for Kategori A-forsvarsrelaterte varer til De forente arabiske emirater vil bli utstedt.

I tillegg er det blitt vanskeligere å få lisenser for eksport av forsvarsrelaterte produkter i kategori B og flerbruksvarer til militære formål til land som er involvert i militær virksomhet i Jemen. Og hvis det søkes om lisens til slike land, må man ta med i beregningen at behandlingstiden av en slik søknad vil være lengre enn normalt.

Departementet overvåker situasjonen i Jemen nøye og gjennomfører grundige vurderinger av alle individuelle søknader om eksportlisenser, med særlig fokus på risikoen for at norske forsvarsrelaterte produkter blir brukt i Jemen, samt brudd på internasjonal humanitærrett.

Internasjonalisering

Departementet peker på at det er en økning i komplekse fellesprosjekt-strukturer. Bruken av komplekse organisasjonsstrukturer øker risikoen for forsvars- og flerbruksmateriell eksporteres i strid med nasjonal lovgivning.

Departementet peker på det faktum at den enkelte eksportør har et ansvar for å sikre at produktenes sluttbruk er i overensstemmelse med eksporttillatelsen som er innvilget. Dette gjelder også hvor en sluttbrukererklæring ikke er et krav. Bransjen oppfordres derfor til å sørge for å ha tilstrekkelige compliance programmer som implementeres i alle deler av organisasjonen.

Det oppstår også nye utfordringer ettersom flere forsvarssystemer og produkter utvikles gjennom samarbeid mellom produsenter i forskjellige land, i en tid der nye markeder blir viktigere. Denne utviklingen, og mulige forskjeller mellom reglene i de enkelte land, reiser viktige spørsmål for norsk eksportkontroll.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

PST pekte i sin redegjørelse på at det globale sikkerhetslandskapet har endret seg fundamentalt de siste årene. I 2018 preges trusselsituasjonen i Norge av en rekke komplekse utfordringer. En rekke europeiske land står overfor alvorlige terrortrusler. Disse truslene vil påvirke det europeiske samarbeidet i det kommende året.

På møtet pekte PST også på det faktum at den norske forsvars- og sikkerhetssektoren har særlig stor risiko for å bli etterretningsmål. PST ser at mange lands etterretningstjenester er interessert i norske teknologibedrifter. Russisk etterretningsaktivitet er ifølge PST fortsatt antatt å ha det største skadepotensialet.

PST oppfordret forsvarsindustrien til å ha en nær dialog med det norske politiet hvis de mottar mistenkelige forespørsler.

Compliance programmer

Compliance program bør være på plass i enhver virksomhet som eksporterer varer som enten er underlagt gjeldende eksportkontrollregime eller regulert av sanksjoner.

Vi har bistått en rekke selskaper med å etablere compliance programmer for å sikre at eksport utføres i samsvar med nasjonal lovgivning.