Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Rapport om privat håndhevelse av statsstøtteregelverket

Kluge har på oppdrag fra EFTAs overvåkningsorgan («ESA») utarbeidet en rapport om privat håndhevelse av statsstøtteregelverket i Norge, Island og Liechtenstein. Rapporten viser at statsstøtteregelverket håndheves i begrenset grad i Norge, men at tendensen er svakt økende.

trafikklys

Statsstøtteregelverkets formål er å sikre like konkurransevilkår mellom medlemsstatene i EU/EØS, og skal hindre at medlemsstatene tilgodeser nasjonale foretak. Rapporten viser at det har vært et begrenset antall saker for norske domstoler både når det gjelder direkte brudd på statsstøttereglene, og krav om erstatning for brudd på regelverket. Derimot viser rapporten at statsstøtteregelverket i større grad påberopes av parter i nasjonale domstoler til støtte for et krav og en spesiell tolkning av norske regler.

I rapporten pekes det på en rekke ulike årsaker til at statsstøtteregelverket i liten grad håndheves for norske domstoler, blant annet liten kjennskap til regelverket både hos domstolene og parter, og den rettslige statusen til statsstøtteregelverket har vært usikker.

Rapporten peker på en rekke tiltak som bør gjennomføres for å øke privat håndhevelse i Norge, blant annet en tydeligere implementering av statsstøtteregelverket i norsk lovgivning, tydeligere prosessuelle regler og en klargjøring av foreldelsesreglene knyttet til krav basert på statsstøtteregelverket.

Se rapporten på ESAs hjemmeside

Kluge presenterer rapporten på NHOs arrangement «Forum for offentlig støtte» i dag.