Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

To nye partnere i Kluge

Vi er stolte av å ønske Stian Hultin Oddbjørnsen og Per Sigvald Wang velkommen til partnerskapet i Kluge. De tiltrer i januar 2020.

Stian Hultin Oddbjørnsen 

Stian startet i Kluge som advokatfullmektig i 2009, og har siden den gang gått gradene opp til nå å bli partner. Stian har spisskompetanse på teknologirett, immaterialrett, offentlige anskaffelser og kontrakter og rettsspørsmål innenfor kollektivtransport.

Innenfor teknologirett og immaterialrett, arbeider Stian særskilt med rettslige rammer og muligheter hva angår digitalisering og teknologiutvikling. Stian bistår med avtaleinngåelser, forhandlinger og tvisteløsning på feltet for offentlige og private parter. Stian har meget god kompetanse på standardkontrakter og øvrige kontrakter på IT-området. Han har blant annet bistått Difi med siste revisjon av SSA-L, som kom ut i 2018.

Stian bistår videre ofte tett på gjennomføringen av offentlige anskaffelsesprosesser fra «A til Å»; fra tidlige forberedelser frem til kontraktssignering og -oppfølging. Stian har blant annet arbeidet med flere av Norges største anskaffelser av operatørtjenester til kollektivtrafikk på vei og bane de senere år. Stian bistår også leverandører med inngivelse av tilbud i offentlige anskaffelser og overprøving av beslutninger fattet av oppdragsgivere.

Stian har prosedyreerfaring både hva gjelder hovedforhandlinger og midlertidig forføyningssaker for tingrett og lagmannsrett. Stian har også representert klienter i flere saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Han har i tillegg vært dommerfullmektig i Drammen tingrett i over to år, noe som har gitt verdifull erfaring med rettsprosesser.

Per Sigvald Wang

Per Sigvald kom fra Regjeringsadvokaten og startet som assosiert partner i Kluge i 2017. Han bistår både offentlige og private klienter i store, komplekse tvister innenfor entreprise, infrastruktur, energi og industri. Han har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre, og har møterett for Høyesterett. Med flere års bakgrunn som advokat hos Regjeringsadvokaten, har han prosedert et bredt spekter av sivile saker for alle rettsinstanser, herunder Høyesterett, og bistått i rettsmeklinger og løsning av tvister ved utenrettslige forhandlinger. I Kluge har han ledet Kluges prosessteam i flere større tvistesaker både for domstolene, i voldgift og i meklingsprosesser.

Per Sigvald har omfattende kontraktsrettslig erfaring og kunnskap. Han har hos Regjeringsadvokaten prosedert, forhandlet og gitt råd i tvister innenfor ulike kontraktsområder; herunder innkjøp og salg av spesialtilvirket materiell, tjenestekonsesjoner og entreprise. I Kluge har han særlig arbeidet med komplekse entreprise- og infrastrukturtvister.

Per Sigvald har tidligere erfaring som dommerfullmektig og som lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling med fagansvar for avtale-, kontrakts- og erstatningsrett. Han har internasjonal erfaring som norsk representant i ekspertkomiteer under EFTA og EU-kommisjonen, OECD og UNCITRAL.

Per Sigvald har vært medlem i flere regjeringsoppnevnte lovutvalg. Han var medlem i kredittkjøpslovutvalget som la frem NOU 2009:11 Kredittavtaler og lovutvalget som la frem NOU 2008:12 Revisjonsplikt for små foretak.

Vi ønsker lykke til i nye roller, og ser frem til et nytt og spennende år sammen.