Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet 2022

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 ble fremlagt i dag, 12. oktober 2021. Det tilhørende forslaget til skatte- og avgiftsendringer har få overraskelser og er i stor grad en forlengelse av tidligere utsendte høringsnotater.

Hva betyr regjeringsskiftet for arbeidslivet?

Selv om det vil ta tid å avklare det endelige regjeringssamarbeidet, er det avklart at Norge får en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, trolig med støtte av ett eller flere andre partier. Uavhengig av samarbeidskonstellasjon, er det forventet flere endringer på arbeidsrettsområdet.

Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

UK and Norway sign cross-border electricity trade agreement – An acceleration of offshore wind development?

On Thursday September 16th, 2021, Norway and the United Kingdom (“UK”) signed an agreement regarding cross-border trade in electricity, and cooperation on electricity interconnection. The agreement is a follow-up of Norway’s free trade agreement with the UK.

Fornybar energi og grønn vekst Energirett

Kommentar til Konverteringsdommen i Høyesterett (HR-2021-1209-A)

Kluge-advokatene Håvard Berntzen og Steffen Asmundsson har skrevet en kommentar til Høyesteretts dom HR-2021-1209-A (Konvertering) i Juridika Innsikt. I dommen, som ble avsagt 3. juni 2021, tar Høyesterett stilling til det vanskelige spørsmålet: Hvordan skal forvaltningen og domstolen avgjøre om noens personlige tro er reell?

Tvisteløsning

Handlingsplanen for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon

Regjeringen la nylig frem handlingsplanen for å sikre økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Som rådgivere i et stort antall anskaffelsesprosesser opplever vi at fokuset på miljø har vært økende de siste årene, men det er fortsatt et ubenyttet handlingsrom. I artikkelen oppsummerer vi kort det vi mener er de mest relevante punktene i den nye handlingsplanen.

Arbeidsliv og offentlig sektor Offentlige anskaffelser

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i august 2021

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige. Denne utgaven dekker tre entrepriserettslige avgjørelser avsagt i siste periode.

Eiendom og entreprise Entrepriserett Fast eiendom

Hearing proposal for important changes in the Norwegian petroleum tax regime from 2022

On the 3rd of September 2021, the Ministry of Finance released a proposal for several changes to the Petroleum Tax Act. The Government proposes a cash-based tax system, meaning that the current rules for deducting investments as tax depreciation with uplift are replaced by immediate tax deduction. The purpose is to ensure that the profitability of new projects is the same before and after tax.

Industri, handel og finans Skatt og avgift

Det er ikke rom for å skylde på teknisk feil når tilbudet ikke leveres tidsnok

Det er grunn til å stille spørsmål ved om tilbyderen også kan pålegges risikoen for svakheter og feil i konkurransegjennomføringsverktøyet, som oppdragsgiver stiller til disposisjon, skriver Kluge-advokat Ronny Rosenvold i denne artikkelen på anbud365.

Arbeidsliv og offentlig sektor Offentlige anskaffelser

Urimelig beskatning av vindkraftanlegg

Den nasjonale Klagenemnda for inntektsskatt har hatt møte i stor avdeling i sommer og behandlet en sak av prinsipiell interesse knyttet til avskrivning av vindkraftanlegg.

Industri, handel og finans Skatt og avgift

Hvorfor fikk Amazon GDPR-gebyr på 746 millioner euro?

Sommerens største nyhet på personvernfronten er at Amazon er ilagt et overtredelsesgebyr fra Luxembourgs databeskyttelseskommisjon på rundt 7,8 milliarder norske kroner. Men hvorfor har selskapet fått denne reaksjonen? Kluge-advokat Ove A. Vanebo prøver å gi et svar.

Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Endringer i Gruppeunntaksforordningen: Utvidet adgang til å støtte tiltak som også mottar midler under EU-programmer, og til å støtte grønn og digital omstilling

Den 23. juli 2021 foretok EU-Kommisjonen endringer i, og utvidelser av, Gruppeunntaksforordningen («General Block Exemption Regulation», ofte forkortet «GBER»). Gruppeunntaksforordningen utgjør et unntak fra det alminnelige utgangspunktet om at tiltak som innebærer statsstøtte etter EØS-avtalen må notifiseres til ESA før de kan settes i verk av nasjonale myndigheter. Etter Gruppeunntaksforordningen kan visse former for støtte nemlig tildeles uten notifikasjon, dersom støttetiltaket oppfyller visse vilkår. Endringene innebærer at det nå kan tildeles støtte til flere typer prosjekter, og til flere ulike formål, enn det som til nå har vært tilfelle.

Arbeidsliv og offentlig sektor Konkurranse-, EØS- og statsstøtterett

Normalisering – kommunikasjon av vekten til tildelingskriterier

Man bør velge evalueringsmodell ut fra hva som mest sannsynlig vil gi en innkjøpsfaglig god evaluering for den aktuelle anskaffelsen, og rettslig trygg evaluering, og ikke ut fra teoretisk logiske svakheter som det er liten sannsynlighet for at skal inntre, skriver Kluge-advokat Alf Amund Gulsvik i en artikkel i anbud365.no

Arbeidsliv og offentlig sektor Offentlige anskaffelser

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i juli 2021

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige. Nedenfor har vi valgt ut tre avgjørelser fra juli 2021.

Eiendom og entreprise Entrepriserett