Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Dom i Stendi-saken: Selvstendig næringsdrivende var reelt sett arbeidstakere

Lagmannsretten har nå avsagt dom i den såkalte Stendi-saken, som mange har omtalt som «århundrets arbeidsrettssak». Resultatet ble at personer som har vært leid inn som oppdragstakere, ble ansett som arbeidstakere. Dette utløste igjen krav på bl.a. overtidsbetaling, pensjonsrettigheter og feriepenger.

Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

KOFA med prinsipiell avgjørelse om oppdragsgivers plikt til å «normalisere» poengscorer

Den 8. juli 2021 avsa Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) avgjørelse i sak 2021/1000. Saken ble avgjort i stornemnd, og inneholder prinsipielle uttalelser om oppdragsgivers plikt til å foreta såkalt «normalisering» ved evaluering av tilbud.

Arbeidsliv og offentlig sektor Offentlige anskaffelser

Vil GDPR hindre vaksinepass?

Mange husker da Datatilsynet satte ned foten for Folkehelseinstituttets "smitteapp", som skulle gjøre det lettere å spore opp COVID-19-smitten. Begrunnelsen var at appens behandling av personopplysninger ikke var forenlig med kravene i personopplysningsloven - som gjør EUs personvernforordning, GDPR, til norsk lov.

Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i mai 2021

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige. Dette nyhetsbrevet har derfor som hensikt å holde enhver som er interessert oppdatert på rettsutviklingen innenfor entrepriserett.

Eiendom og entreprise Entrepriserett

Arbeidsrett: nye lovendringer i kraft 1. juli 2021

To nye HR-relevante lovendringer trer i kraft 1. juli 2021. Den første gjelder en forlenget fortrinnsrett for arbeidstakere som får avviklet sitt arbeidsforhold grunnet virkninger av koronapandemien. Den andre gir Diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle tvister om brudd på forbudet mot gjengjeldelse etter varsling. Vi gjennomgår hovedpunktene i endringene nedenfor.

Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Fougnerutvalget: Vil stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser

Det skapte stor debatt i Norge da regjeringen i 2015 innførte en bestemmelse i arbeidsmiljøloven som åpnet for en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 12 måneder. Onsdag leverte Fougnerutvalget sin utredning om fremtidens arbeidsliv. Et flertall i utvalget ber om at regjeringen fjerner den omstridte adgangen til midlertidige ansettelser fra 2015.

Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Klargjørende dom fra arbeidsretten om beregning av ansiennitet

Arbeidsretten har i en dom avsagt 3. juni 2021 kommet med viktige avklaringer om hvordan ansiennitet skal beregnes ved permitteringer. Dommen slår fast at det klare utgangspunktet er at ansiennitetsberegningen skal bygge på arbeidstakers sammenhengende tjenestetid – til forskjell fra arbeidstakers samlede tjenestetid. Arbeidsrettens avgjørelse er relevant for beregning av ansiennitet også i nedbemanningssituasjoner.

Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Koronasituasjonen er i bedring, og mange virksomheter vil ha de ansatte tilbake på kontoret. Hva nå?

Når verden nå gradvis normaliseres, ser stadig flere arbeidsgivere et behov for å få sine ansatte bort fra hjemmekontoret og tilbake på arbeidsplassen. Problemstillingen som flere opplever er imidlertid at enkelte ansatte motsetter seg dette, og fortsatt ønsker å benytte seg av hjemmekontor. Kan arbeidstaker kreve å få bli hjemme?

Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern Koronavirus

Er det på tide med en rettslig regulering av e-sport?

E-sport har i rekordfart blitt et globalt fenomen med internasjonale turneringer, nasjonale e-sport-ligaer og lag som består av mer eller mindre profesjonelle spillere. – Er tiden moden for at det skapes et rettslig regulatorisk rammeverk rundt e-sport?

Arbeidsliv og offentlig sektor IKT og immaterialrett

Utredning om tilgjengelighetsdirektivet

Direktiv (EU) 2019/882 av 17. april 2019 om krav til tilgjengelighet av varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse («tilgjengelighetsdirektivet») skal gjennomføres i norsk rett. Direktivet har som formål å sørge for en harmonisering av medlemsstatenes regelverk som gjelder tilgjengelighetskrav og sikre bedre flyt av varer og tjenester i EU. Dette skal blant annet gi personer med funksjonsnedsettelser og eldre bedre tilgang til flere produkter og tjenester.

Arbeidsliv og offentlig sektor IKT og immaterialrett Konkurranse-, EØS- og statsstøtterett

Ny dom fra Høyesterett – Arbeidstakere har rett til å beholde lønn etter tidligere tariffavtale ved overgang til ny tariffavtale

Hva skjer med lønnsvilkårene til de ansatte når arbeidsgiver går over på en annen tariffavtale? Kan arbeidstakerne da kreve å beholde de vilkårene de hadde under den gamle tariffavtalen? Dette spørsmålet har hele arbeidsrettsmiljøet ventet på at Høyesterett skulle avklare. Nå har vi fått svaret, i Høyesteretts dom 2. juni 2021 i Grefsenhjemmet-saken.

Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Søkelys på kameraovervåking – ulovlig overvåking kan koste dyrt

Vi opplever en økende mengde henvendelser om hvordan lovlig kameraovervåking kan gjennomføres. Hvis du ikke allerede har gjort det, er det fornuftig å ta en ekstra runde for å se om din virksomhet etterlever krav i lov og forskrift.

Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Beatles-hitsenes rettigheter risikerte å «falle i det fri»

Hvis ikke artisters og produsenters rettigheter i innspilt musikk hadde blitt utvidet fra 50 til 70 år i EUs vernetidsdirektiv ville alle utgitte sanger av The Beatles blitt allemannseie i 2021, skriver advokatfullmektig i Kluge, Elise Tveiten, i en artikkel på nettsiden til IFPI.

Arbeidsliv og offentlig sektor IKT og immaterialrett