Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Byggherres risiko for uklarheter i konkurransegrunnlaget

Høyesterett har i en ny avgjørelse av 2. mai 2019 bidratt til avklaring av det kanskje mest sentrale spørsmålet i alle entreprisekontrakter inngått etter anbudskonkurranse: Hvor langt strekker byggherrens ansvar for uklarheter i anbudsgrunnlaget seg?
Eiendom og entreprise Entrepriserett

Tolking av kontrakt skal etter gjeldende rett skje med utgangspunkt i en objektivt fortolking av kontraktens ordlyd. Også i en bygg-/anleggskontrakt vil det dermed være avtalens ordlyd som er utgangspunktet for vurderingen av både hva entreprenøren plikter å levere, og hvilket vederlag entreprenøren har krav på for å levere det som er avtalt. I bygg- eller anleggsprosjekter vil det lett oppstå uenighet om hva som er inkludert i vederlaget leverandøren (typisk entreprenøren) har tilbudt. Problemstillingen kan komme opp underveis i byggeprosjektet, eksempelvis der entreprenøren krever tillegg for å levere det byggherren krever utført, eller der det er uenighet om hvordan utført (kontrakts)arbeid skal honoreres. Men problemstillingen kan også komme opp i ettertid, og ved uenighet om en ytelse er levert mangelfull eller ikke. Uenigheten bunner i alle tilfeller ned i en tolkning av kontrakten: Hvilke ytelser var inkludert i det vederlaget som var avtalt?

Les hele innlegget på estatenyheter.no