Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Dashbord på gammel bil

Konkurransetilsynet pålegger Schibsted å selge Nettbil

Konkurransetilsynet har besluttet å gripe inn mot Schibsteds oppkjøp av Nettbil, og pålegger Schibsted å selge Nettbil. Foretakssammenslutningen var ikke underlagt meldeplikt, og den var allerede gjennomført da tilsynet kom med pålegg om melding. Konkurransetilsynet mener at oppkjøpet svekker konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gir forbrukerne et dårligere tilbud.
Arbeidsliv og offentlig sektor Konkurranse-, EØS- og statsstøtterett

Konkurranselovens regler om meldeplikt for foretakssammenslutninger

Konkurransereglene pålegger bedrifter og andre næringsdrivende en plikt til å melde fra til Konkurransetilsynet om foretakssammenslutninger hvor:

  • De involverte foretakene til sammen omsetter for over 1 milliard kroner i Norge årlig.
  • Minst to av de involverte foretakene har over 100 millioner i årlig omsetning i Norge.

I slike tilfeller er det forbudt å gjennomføre foretakssammenslutningen før Konkurransetilsynet har mottatt melding og ferdigbehandlet saken.

Konkurransetilsynet har hjemmel til å pålegge meldeplikt for en foretakssammenslutning under terskelverdiene, dersom det er rimelig grunn til å anta at konkurransen påvirkes eller dersom særlige hensyn tilsier at tilsynet undersøker foretakssammenslutningen nærmere. Et slikt pålegg kan ikke gis senere enn tre måneder etter at endelig avtale er inngått eller kontroll er ervervet. Fristen løper fra det først inntrufne.

Konkurransetilsynet har også mulighet til å pålegge opplysningsplikt for enkelte aktører i markeder der graden av lokal konkurranse er særlig sentral. Opplysningsplikten innebærer at slike aktører må gi opplysninger om alle foretakssammenslutninger som det aktuelle foretaket er involvert i og som er under terskelen for meldeplikt. Noen aktører kan også ha opplysningsplikt for minoritetserverv.

Schibsted er underlagt opplysningsplikt innenfor avismarkedet, men ettersom den aktuelle foretakssammenslutning berørt et annet marked var den ikke omfattet av opplysningsplikten. Ervervet av Nettbil var heller ikke omfattet av den ordinære meldeplikten, ettersom Nettbils omsetning var under 100 millioner kroner. Transaksjonen ble derfor gjennomført 13. desember 2019, uten forhåndsmelding til Konkurransetilsynet. 12. mars 2020 påla Konkurransetilsynet meldeplikt og partene innga melding 3. juni 2020. 30. september 2020 varslet Konkurransetilsynet mulig inngrep i foretakssammenslutningen, og 11. november traff Konkurransetilsynet vedtak om å gripe inn, og påla Schibsted å selge Nettbil.

Konkurransetilsynets skadeteorier

Konkurransetilsynet uttaler at det norske markedet for nettbasert formidling av bruktbiler har få aktører, med Schbisted-eide Finn.no som den desidert største. Nettbil tilbyr en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere, og regnes som en nyere aktør i markedet med sterk vekst de siste årene. Foretakssammenslutningen vil ifølge Konkurransetilsynet svekke konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gi forbrukerne et dårligere tilbud. Grunnen til dette er at det økende konkurransepresset Nettbil utover på Finn.no, fjernes.

Selv om en offentlig versjon av vedtaket ikke ennå er tilgjengelig, følger det av pressemeldingen at bekymringer knyttet til konkurranse mellom digitale plattformer har hatt stor betydning i saken. Det er økt fokus på dette spørsmålet internasjonalt og Konkurransetilsynet har nylig gitt ut en rapport om digitale markeder sammen med de andre nordiske konkurransemyndighetene. I tillegg har Konkurransetilsynet nylig avholdt et webinar om temaet med Forbrukertilsynet og Datatilsynet.

Et særtema som har dukket opp i disse samtalene er teorien om «killer acquisitions», og «nascent acquisitions», dvs. hvor store, ofte digitale aktører, kjøper opp små oppstartsselskaper, som har potensiale til å bli en viktig konkurrent av den store aktøren. Dette ble for eksempel omfattende behandlet i en OECD rapport og konferanse i juni 2020 («Start-ups, killer acquisitions and merger control»). Pressemeldingen til Konkurransetilsynet tyder på at tilsynet var bekymret for dette i denne aktuelle saken. Her slås det fast at «dersom etablerte store aktører tillates å kjøpe utfordrerne sine vil dette kunne redusere konkurransen, selv om selskapet som kjøpes er relativt lite på oppkjøpstidspunktet».

Dette er første gangen Konkurransetilsynet forbyr en transaksjon som allerede er gjennomført. Men partene har allerede meldt fra om at saken blir klaget inn til Konkurranseklagenemda.

Hva må man passe på når man gjennomfører transaksjoner under terskelverdiene?

Det er ikke noe krav om å inngi melding til Konkurransetilsynet om transaksjoner som faller under terskelverdien, med mindre melder er underlagt en særskilt opplysningsplikt. I slike tilfeller vil det likevel være mulig å sende en frivillig melding, dersom det foreligger særlige hensyn. Det er verdt å merke at Konkurransetilsynets hjemmel for å pålegge meldinger er relativt bred (jf. over).

Dette finnes enkelte elementer som tilser at partene bør undersøke om en frivillig melding er hensiktsmessig. Et eksempel er hvis partene er nære konkurrenter og vill oppnå en ikke ubetydelig markedsandel som et resultat av transaksjonen. I slike tilfeller bør det foretas en vurdering av foretakssammenslutningens virkning på konkurransen. Her vil det legges vekt på hvordan transaksjonen påvirker tilbuds- og etterspørselssituasjonen i markedene hvor partene er til stede og de viktigste konkurranseparameterne, herunder pris og kvalitet.

Dersom en transaksjon viser seg å være konkurranserettslig problematisk vil et alternativ kunne være å sende en frivillig melding til Konkurransetilsynet. Eventuelt kan man vente med å gjennomføre transaksjonen til tre måneder etter at endelig avtale er inngått, og Konkurransetilsynet ikke lenger kan pålegge melding.