Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Åker, gress og sol

Arbeidsrett: nye lovendringer i kraft 1. juli 2021

To nye HR-relevante lovendringer trer i kraft 1. juli 2021. Den første gjelder en forlenget fortrinnsrett for arbeidstakere som får avviklet sitt arbeidsforhold grunnet virkninger av koronapandemien. Den andre gir Diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle tvister om brudd på forbudet mot gjengjeldelse etter varsling. Vi gjennomgår hovedpunktene i endringene nedenfor.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Forlenget fortrinnsrett for ansatte som får avviklet sitt arbeidsforhold grunnet koronapandemien

Den første lovendringen gjelder ansatte som får sitt arbeidsforhold avviklet i perioden fra 1. juli 2021 og 31. desember 2021, grunnet virkninger av koronapandemien.  I slike situasjoner får arbeidstaker utvidet fortrinnsretten fra ett år til to år etter oppsigelsestidens utløp. Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet.

Den utvidede fortrinnsretten omfatter de samme tilfellene som den alminnelige fortrinnsretten. Det betyr at følgende grupper omfattes:

  • Fast ansatte som sies opp grunnet virksomhetens forhold (nedbemanning, driftsinnskrenkning, rasjonalisering mm.)
  • Midlertidig ansatte som ikke får fortsatt ansettelse grunnet virksomhetens forhold
  • Arbeidstaker som har akseptert tilbud om redusert stilling i stedet for oppsigelse

For at den utvidede fortrinnsretten skal gjelde oppstilles det altså et krav om at det er virkninger av koronapandemien som er årsaken til at arbeidsforholdet avvikles. Dette kan nok i mange tilfeller by på vanskelige grensedragninger, og vil måtte vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Forarbeidene fremhever imidlertid at den utvidede fortrinnsretten vil gjelde der arbeidsforholdet direkte eller indirekte, helt eller delvis har skjedd på grunn av virkninger av koranapandemien. Med dette legges det etter vårt syn til grunn et relativt vidt nedslagsfelt. Det kreves f.eks. ikke at aktivitetsnedgangen som leder til nedbemanning utelukkende skyldes koronapandemien. Det vil være tilstrekkelig at deler av aktivitetsnedgangen kan tilbakeføres til virkninger av koronapandemien. I tråd med dette understrekes det i forarbeidene at arbeidsforhold som avvikles på grunn av virksomhetens forhold i perioden bestemmelsen er ment for, i mange tilfeller vil måtte sies å skje på grunn av virkninger av pandemien.

Fra forarbeidene fremgår det videre at det er realitetene som er avgjørende og at det ikke er et krav at arbeidsforholdet uttrykkelig er begrunnet i koronapandemien. Det er derfor viktig at arbeidsgivere gjør en grundig og konkret vurdering av de reelle forholdene som ligger til grunn for avviklingen av arbeidsforholdet, og eventuelt husker å innta informasjon i oppsigelsen om den forlengede fortrinnsretten der det er relevant. Dette er lovpålagte opplysninger som arbeidsgiver plikter å innta i oppsigelsen. Dersom dette ikke gjøres, og arbeidstaker går til sak innen fire måneder, skal oppsigelsen i utgangspunktet kjennes ugyldig alene grunnet formfeil.

Diskrimineringsnemnda får myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse

Fra 1. juli 2021 får Diskrimineringsnemnda myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse. Endringen er ment som et lavterskeltilbud, som skal gjøre det enklere, raskere og mindre kostbart for varslere å få prøvd sin sak. Frem til nå har slike saker måttet fremmes for domstolene. Dette innebærer en betydelig økonomisk risiko.

Forarbeidene fremhever at endringen vil styrke det reelle varslervernet, og dermed også varslingsinstituttet som sådan.

Diskrimineringsnemndas myndighet avgrenses imidlertid mot saker som gjelder oppsigelse og avskjed. I forarbeidene vises det til de store rettsvirkningene oppsigelses- og avskjedssaker har, og at det derfor er hensiktsmessig at slike saker fortsatt behandles av domstolene som kan prøve alle sakens sider. Forarbeidene presiserer at unntaket også vil omfattes endringsoppsigelser, uavhengig av om det er gitt en formell oppsigelse eller ei. Dersom arbeidstaker bringer en sak inn for Diskrimineringsnemnda og anfører at gjengjeldelsen består av endringer som ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett, og at det derfor foreligger en endringsoppsigelse, skal saken derfor avvises og i stedet eventuelt fremmes for domstolene.

Diskrimineringsnemnda gis videre myndighet til å tilkjenne erstatning i saker om gjengjeldelse etter varsling, samt ilegge erstatning for økonomisk tap i enkle saksforhold.

De generelle fristreglene i diskriminerings- og likestillingsloven vil gjelde også i gjengjeldelsessakene. Det betyr at det ikke gjelder noen særskilt frist for å bringe en sak inn for nemnda, men at nemnda kan avvise saker der saksforholdet ligger mer enn tre år tilbake i tid. Det er også gitt en overgangsbestemmelse, der det fremkommer at Diskrimineringsnemnda kun kan behandle saker hvor den påståtte gjengjeldelsen har skjedd etter 1. juli 2021.

Diskrimineringsnemndas vedtak er endelige forvaltningsmessig sett. Dersom en av partene ønsker en overprøving, kan vedtaket bringes inn for domstolene.