Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Kompass

Ny dom fra Høyesterett – Arbeidstakere har rett til å beholde lønn etter tidligere tariffavtale ved overgang til ny tariffavtale

Hva skjer med lønnsvilkårene til de ansatte når arbeidsgiver går over på en annen tariffavtale? Kan arbeidstakerne da kreve å beholde de vilkårene de hadde under den gamle tariffavtalen? Dette spørsmålet har hele arbeidsrettsmiljøet ventet på at Høyesterett skulle avklare. Nå har vi fått svaret, i Høyesteretts dom 2. juni 2021 i Grefsenhjemmet-saken.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Den konkrete saken gjaldt et privat sykehjem i Oslo, Grefsenhjemmet, som byttet arbeidsgiverorganisasjon fra Virke til NHO. Dette medførte at tariffavtalen med Virke falt bort, og ble erstattet av en ny tariffavtale med NHO. Ti sykepleiere ved sykehjemmet krevet å beholde et særskilt lønnstillegg de hadde hatt under den tidligere tariffavtalen, selv om tariffavtalen hadde bortfalt ved overgang til ny tariffavtale.

Spørsmålet Høyesterett tok stilling til, er om sykepleierne har krav på fortsatt utbetaling av dette tillegget som en del av lønnen, selv om et slikt lønnstillegg ikke var avtalt i den nye tariffavtalen.

Høyesterett konkluderte, i motsetning til Lagmannsretten, med at det aktuelle lønnstillegget hadde blitt en del av den individuelle arbeidsavtalen mellom sykehjemmet og sykepleierne. Lønnstillegget falt derfor ikke bort som en direkte følge av at den tidligere tariffavtalen opphørte..

Høyesterett avklarer med dette et praktisk og prinsipielt spørsmål. Dommen innebærer at arbeidstakerne fortsatt vil kunne ha krav på slike lønnstillegg som følger av tariffavtalen, også etter at tariffavtalen er opphørt. Høyesterett presiserer imidlertid at dette ikke gjelder helt ubetinget:

For det første vil lønnstilleggene kunne falle bort dersom de er direkte i strid med den nye tariffavtalen som inngås.

For det andre presiserer Høyesterett at dersom den nye tariffavtalen, «er ment å gi en helhetlig regulering av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår», kan det medføre at den nye tariffavtalen fullt ut trer i stedet for de lønnstilleggene som fulgte av den gamle tariffavtalen.

Det er i praksis ikke enkelt å ta stilling til om en konkret tariffavtale er ment å gi en «helhetlig regulering av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår». Vi vil derfor anta at vi i også fremtiden vil få tvister om slike lønnstillegg består etter et tariffavtaleskifte. Siste ord i dette sakskomplekset er derfor neppe sagt.