Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Rettigheter ved avbestilling av pakkereise på grunn av koronaviruset

Koronaviruset, som nå er definert som en pandemi, har medført at Folkehelseinstituttet (FHI) den 12. mars kom med følgende anbefaling: Vi oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.
Koronavirus

Vi gjør leseren oppmerksom på at situasjonen rundt koronaviruset utvikler seg raskt, og at man må holde seg løpende orientert om pålegg og anbefalinger gitt av nasjonale myndigheter og reiseråd. Vi har lagt ut et nytt nyhetsbrev om dette, som gir en oppdatering av situasjonen per 19. mars 2020.

Mange ønsker derfor å avlyse reiser. I dette nyhetsbrevet vil vi redegjøre kort for hvilke muligheter man har for å avbestille pakkereiser som følge av koronaviruset, og hvilke kostnader man kan få refundert ved avbestillingen.

Fokuset for gjennomgangen vil være allerede bestilte reiser. Vi vil likevel påpeke at man bør være varsom når det gjelder bestilling av nye utenlandsreiser. Dersom det var kjent at reisemålet hadde utbredt spredning av koronaviruset før bestillingen, vil det være vanskeligere å få refundert kostnadene ved avbestilling. Forsikringsselskapet Tryg har til og med gått så langt at de nå fraråder bestilling av alle nye utenlandsreiser. Dersom du vurderer å bestille ny utenlandsreise anbefaler vi som et minimum at du kontakter ditt forsikringsselskap for å få avklart dine rettigheter før bestilling.

For deg som allerede har bestilt en reise er det viktig å holde seg løpende oppdatert på situasjonen i landet som du skal reise til. Det finnes to typer nasjonale reiseråd som man må gjennomgå:

- Utenriksdepartementet (UD): UD sine nettsider gir muligheter for å søke på land for å få oppdatert reiseinformasjon. UD gir reiseråd basert på sikkerhetsrisiko og uroligheter. Det betyr at listen over land som UD fraråder som reisemål kan være annerledes enn listen til Folkehelseinstituttet.

- Folkehelseinstituttet (FHI): FHI sine nettsider inneholder også en liste over land som FHI fraråder som reisemål. FHI sine reiseråd er basert på smittefare, og tar utgangspunkt i land der det foreligger en utbredt spredning av koronaviruset.

Dersom man ønsker å avbestille en reise på grunn av at koronaviruset har brutt ut på reisemålet, eller på grunn av eventuell frykt for hvilke implikasjoner koronaviruset kan ha for reisen, må man skille mellom hvilke rettigheter man har etter pakkereiseloven og etter private forsikringsordninger. Som hovedregel skal man alltid starte med å avklare situasjonen med turoperatør, mens reiseforsikringen normalt undersøkes nærmere dersom turoperatøren ikke vil refundere kostnadene ved avbestilling. Vi starter derfor med situasjonen etter pakkereiseloven.

Pakkereiseloven

Ved bestilling av pakkereise vil den reisende være beskyttet av bestemmelsene i pakkereiseloven. Pakkereiseloven kan ikke fravikes av turoperatører. Her er en nærmere gjennomgang av hva som skal til for at reisen vil bli betraktet som en pakkereise.

Pakkereiseloven har to ulike regelsett for avbestilling: Avbestilling av pakkereisen mot gebyr, og avbestilling av pakkereisen uten gebyr.

Den reisende har alltid rett til å avbestille pakkereisen før den begynner mot å betale et avbestillingsgebyr. Det er ikke nødvendig å oppgi en avbestillingsgrunn. Turoperatørene benytter seg normalt av standardiserte gebyrer for avbestilling, som gjerne justeres etter hvor lenge det er igjen til avreise. Når disse gebyrene skal fastsettes må imidlertid operatørene ta hensyn til eventuelle kostnadsbesparelser og inntekter fra alternativ bruk av reisetjenestene ved fastsettelsen av gebyrene.

Dersom det ikke er fastsatt standardiserte avbestillingsgebyrer skal gebyret tilsvare prisen på pakkereisen med fradrag av turoperatørens kostnadsbesparelser og inntekter av alternativ bruk av reisetjenestene. Dersom turoperatøren eksempelvis må betale for flybilletten til tross for avbestillingen, vil billettprisen inngå i avbestillingsgebyret.

Som reisende har man alltid rett til å få en begrunnelse fra turoperatøren på avbestillingsgebyrets størrelse. Dette er viktig for å kontrollere at gebyret er satt slik pakkereiseloven foreskriver.

I visse tilfeller har den reisende også rett til å avbestille en pakkereise uten å betale gebyr. Slik avbestilling forutsetter at det har inntruffet ekstraordinære omstendigheter på reisestedet eller i umiddelbar nærhet av dette slik at reisen vil påvirket i vesentlig grad. Denne avbestillingsmuligheten er svært aktuell som følge av utbruddet av koronaviruset. Store helserisikoer som for eksempel utbrudd av en alvorlig sykdom på reisemålet vil kunne være et eksempel på en ekstraordinær omstendighet. Subjektiv frykt for korona er ikke tilstrekkelig, men slik vi ser det bør det foreligge grunnlag for avbestilling uten gebyr ettersom FHI fraråder reiser generelt og i enda større grad dersom UD eller FHI fraråder reiser til nettopp det aktuelle reisemålet. Avbestilling uten gebyr kan også tenkes i andre tilfeller, men det vil bero på en konkret vurdering.

Dersom man som reisende er uenig i tilbakemeldingen som blir gitt fra turoperatøren og har klaget uten å få medhold, kan avgjørelsen klages inn til Pakkereisenemda. Det er gratis å få saken behandlet i Pakkereisenemda.

Forsikring

Den reisende må ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å avklare mulighetene for kompensasjon ved avbestilling. For nærmere informasjon om dette se vårt nyhetsbrev av i dag «Forsikring og koronaviruset».

 

Interrestert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon