Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
blomster

Arbeidstilsynet gis utvidet myndighet til å føre tilsyn med innleie fra bemanningsforetak

1. juli 2020 trådte endringer i arbeidsmiljøloven og statsansattloven i kraft. Endringene gir Arbeidstilsynet utvidet myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. I tillegg omfattes innleiers plikt til å gi opplysninger til bemanningsforetaket for å sikre oppfyllelse av likebehandlingsplikten av den utvidede tilsynsmyndigheten.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Arbeidstilsynet vil kunne ta i bruk sine ordinære virkemidler etter arbeidsmiljøloven kapittel 18, det vil si pålegg, tvangsmulkt og stansing. Arbeidstilsynet kan også kreve å få utlevert de opplysninger som anses nødvendige for utøvelse av tilsynet, og kan ilegge en virksomhet overtredelsesgebyr.

Den myndighet som er tildelt Arbeidstilsynet vil tilligge Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet innenfor deres respektive tilsynsområder. Tilsynenes vedtak kan påklages etter de ordinære reglene i forvaltningsloven.

De nye reglene er et ledd i Regjeringens styrking av håndhevingen av innleiereglene. Dette er begrunnet med at brudd på innleie- og likebehandlingsreglene ikke bare er uheldige for den enkelte arbeidstaker, men at det også kan få samfunnsmessige konsekvenser og påvirke konkurranseforholdene for seriøse virksomheter som følger reglene. I revidert nasjonalbudsjett i mai 2020 ga Regjeringen 14 millioner til Arbeidstilsynet og 1 million til Petroleumstilsynet for å føre tilsyn med at de innleiereglene følges. Dette ble vedtatt av Stortinget i juni.

Arbeidstilsynet fastholder i en pressemelding 30. juni at de ønsker å komme raskt i gang med tilsyn. De første virksomhetene som vil få tilsyn, ligger ifølge Arbeidstilsynet an til å bli bygg- og anleggsvirksomheter i Oslo og omegn. Bakgrunnen for dette er at det tidligere er rapportert om høy andel innleie fra bemanningsforetak i byggebransjen i Oslo-området.

De nye reglene understreker viktigheten av overholdelse av innleiereglene, for både virksomheter som leier inn arbeidstakere og bemanningsbyrå. Det påligger innleier å sikre at vilkårene for innleie er oppfylt, mens bemanningsbyrået må sikre at arbeidstaker minst gis samme vilkår som vedkommende ville ha fått dersom han/hun var ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid. For at dette skal kunne oppfylles, er innleier pålagt å gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta likebehandlingskravet. Det er sentralt at virksomheten kan dokumentere at lovens vilkår er oppfylt.