Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

De nye bestemmelsene om konkurranse - og kundeklausuler i arbeidsforhold: Vær oppmerksom på overgangsreglene!

Fra 1. januar 2017 risikerer arbeidsgivere å pådra seg betalingsforpliktelser også for konkurranseklausuler som er avtalt før reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A trådte i kraft. Dette har sammenheng med overgangsreglene. Arbeidsgivere bør derfor være nøye med å bringe eldre konkurranse- og kundeklausuler i samsvar med de nye bestemmelsene.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

1. januar 2016 trådte de nye reglene om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold i kraft. Vi har tidligere skrevet et nyhetsbrev om dette temaet, som ligger på vår hjemmeside. Det er særlig to forhold som er sentrale. For det første må arbeidsgiver nå betale dersom arbeidstaker pålegges et konkurranseforbud. For det andre må arbeidsgiver gi en konkret redegjørelse til arbeidstaker dersom en konkurranse- eller kundeklausul skal gjøres gjeldende. Hvis det ikke gis slik redegjørelse, faller klausulen bort. Slik redegjørelse må gis innenfor bestemte frister som utløses enten av en forespørsel fra arbeidstaker eller av opphør av arbeidsforholdet. Det er viktig for arbeidsgivere å sette seg inn i redegjørelsesplikten, og innarbeide gode rutiner. Dette kan vi naturligvis være behjelpelige med. For en grundigere redegjørelse om innholdet i reglene viser vi til nevnte nyhetsbrev.

Særlig om ikrafttredelse og overgangsregler

I lovvedtaket fremgår det at «for avtaler inngått før ikrafttredelsen, gis loven virkning ett år etter ikrafttredelsen». I forarbeidene er det fremhevet at en overgangsperiode på ett år skal gi partene mulighet til å tilpasse allerede eksisterende avtaler om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler. Etter overgangsperioden vil imidlertid slike avtaler være underlagt de nye lovbestemmelsene.

Klausuler inngått etter 1. januar 2016 vil dermed fullt ut være omfattet av det nye regelverket.

Det samme gjelder dersom det gjaldt en konkurranse- eller kundeklausul mellom partene før 1. januar 2016, og det inngås en ny avtale i løpet av 2016.

Det som kan være mer overraskende, er at også avtaler som er inngått før 1. januar 2016 trolig må være i tråd med det nye regelverket fra 1. januar 2017. Dette innebærer eksempelvis at en arbeidstaker som er bundet av en eldre konkurranseklausul uten kompensasjon, og som slutter f.eks. i oktober 2016 og blir ilagt et konkurranseforbud som strekker seg over i 2017, fra 1. januar 2017 kan kreve kompensasjon etter de nye bestemmelsene.

Dersom dere som arbeidsgiver har slike eldre klausuler i kontrakter med ansatte, bør dere derfor gjøre følgende:

  • Hvis dere har ansatte med eldre konkurranseklausuler, som allerede har sluttet eller sagt opp, bør dere så raskt som mulig klargjøre hvorvidt en eventuell konkurranseklausul fortsatt vil gjøres gjeldende etter 1. januar 2017. Det er noe usikkert hvorvidt arbeidsgiver etter 1. januar 2017 ensidig kan frafalle konkurranseklausulen for å slippe å betale kompensasjon.

  • Hvis ansatte med eldre konkurranseklausuler sier opp før 31. desember 2016, vil redegjørelsesplikten kunne være avhengig av hvorvidt konkurranseforbudsperioden begynner før eller etter 1. januar 2017. Et godt råd i slike situasjoner er raskt å gi en redegjørelse i tråd med det nye regelverket, uavhengig av hvorvidt dette rettslig er påkrevet. Det bør også så raskt som mulig meddeles den ansatte hvorvidt klausulen vil gjøres gjeldende etter 31. desember 2016 – da trolig med full kompensasjon i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14 A-3.

Arbeidsgivere bør ta en gjennomgang av eksisterende avtaler med konkurranseklausuler, og foreta en tilpasning til det nye regelverket. Vi anbefaler generelt å konferere med oss i forbindelse med anvendelse av konkurranseklausuler og det nye regelverket. Bistand vil være særlig viktig i 2016 og 2017, hvor eldre klausuler som nevnt bør bringes i tråd med de nye bestemmelsene, og det kan oppstå en del vanskelige grensetilfeller knyttet til overgangsreglene.

Kluge har utarbeidet maler for konkurranse og kundeklausuler som er i tråd med det nye regelverket. Vi har også utarbeidet maler knyttet til redegjørelsesplikten. Disse er ment å gjøre det enklere for arbeidsgivere å innføre gode rutiner rundt disse forholdene.