Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Endringer i anskaffelsesregelverket som trer i kraft 1. juli 2015

1. juli 2015 trer nye og enklere regler for offentlige anskaffelser i kraft. Dette gjelder imidlertid bare noen enkeltstående bestemmelser. Et komplett nytt anskaffelsesregelverk kommer senere; høringsfristen for nye regler over EØS terskelverdi gikk ut 17. juni 2015, og departementet har ikke ferdigstilt sitt arbeid med forslaget til nye regler inntatt i NOU 2014:4 Enklere regler - bedre anskaffelser, som gjelder anskaffelser under EØS-terskelverdi, samt helse- og sosialtjenester og andre særlige tjenester.
Arbeidsliv og offentlig sektor Offentlige anskaffelser

I vårt forrige nyhetsbrev redegjorde vi for det foreliggende forslaget til endringer i regelverket for offentlige anskaffelser, som hadde høringsfrist 17. juni 2015.

Følgende endringer ble imidlertid vedtatt allerede den 12. juni 2015, og trer i kraft 1. juli 2015:

For klassisk sektor og forsyningssektorene gjelder dette følgende endringer:

  • Alle anskaffelser med en anslått verdi på opp til NOK 100.000 eks mva unntas helt fra anskaffelsesregelverket. Det vil altså ikke gjelde noen plikt til å konkurranseutsette slike anskaffelser, og oppdragsgiver kan altså kontakte én leverandør direkte.
  • Det vil ikke lenger gjelde noe krav om at leverandørene må avgi tilbud i lukket og merket forsendelse. Dagens bestemmelse om dette har medført at det beste tilbudet må avvises dersom det ikke er levert lukket og merket, noe som ikke har vært i tråd med hensynet om økt verdiskapning og effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser. Bestemmelsene om registrering og åpning av tilbud oppheves også, under henvisning til at de er unødvendig formalistiske. Etter de nye bestemmelsene skal et tilbud avgis enten direkte eller per post. Oppdragsgiver skal ikke undersøke tilbudenes innhold før tilbudsfristen er utløpt, og oppdragsgiver har ansvaret for å bevare tilbudenes innhold og fortrolighet.

For klassisk sektor gjelder følgende endringer i tillegg til ovenstående:

  • Oppdragsgiver har ikke lenger plikt til å kreve fremlagt HMS-egenerklæring.
  • Det skal fortsatt gjelde plikt til å kreve fremlagt skatteattest, men beløpsgrensen er hevet; kravet skal gjelde for anskaffelser med en anslått verdi på mer enn NOK 500.000 eks mva – dagens grense er NOK 100.000 eks mva.
  • Oppdragsgiver kan kreve at leverandøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning. I dag gjelder denne bestemmelsen kun for norske leverandører. I tilfeller der oppdragsgiver oppstiller et krav om lærlingeordning, skal det videre stilles krav om at lærlinger deltar i oppfyllelsen av den konkrete kontrakten, noe som ikke er et krav etter dagens regel. For øvrig har Regjeringen vedtatt at det senere skal innføres et lovkrav om lærlinger på kontrakter i visse bransjer.

Ovenfor nevnte endringer for klassisk sektor gjelder anskaffelser både over og under EØS-terskelverdiene. For anskaffelser som omfattes av forskriftens del II Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og uprioriterte tjenester, gjelder også følgende endringer:

  • Bestemmelsene om rammeavtaler gjøres mer fleksible for oppdragsgiver, ved at det stilles mindre strenge krav til hvordan oppdragsgiver skal tildele enkeltkontrakter innenfor rammeavtalen.
  • Oppdragsgiver skal ha rett til å foreta nødvendige dekningskjøp dersom en konkurranse må avlyses, eller dersom det er oppstått tvist som forsinker kontraktsinngåelse. Etter dagens regelverk vil slike dekningskjøp som ikke gjennomføres i henhold til forskriftens bestemmelser innebære ulovlige direkteanskaffelser. Den nye regelen gjelder uavhengig av om oppdragsgiver er skyld i den oppståtte situasjonen. Bestemmelsen kan ikke benyttes til å inngå kontrakter for en lengre periode enn det som er nødvendig for å gjennomføre en konkurranse i samsvar med forskriften.

Se nærmere om endringene