Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Fargerike briller

Er du oppdatert om de siste endringene i HR-relevant regelverk?

Mange hyppige koronarelaterte regelverksendringer preget fjoråret, og gjorde hverdagen til både arbeidsgivere og arbeidstakere utfordrende, uoversiktlig og krevende for mange. Dette har ikke minst vært tilfelle for HR-relatert regelverk. Avhengig av tempoet i vaksineringen og koronapandemiens videre utvikling, vil også 2021 kunne bli et år med et stort volum midlertidige endringer i lover og forskrifter. I dette nyhetsbrevet har vi samlet de mest relevante regelverksendringene innenfor HR-feltet som enten har tredd i kraft i løpet av 2020, trådte i kraft 1. januar 2021 eller vil tre i kraft i løpet av 2021.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Pensjon

Regler om egen pensjonskonto trådte i kraft 1. januar 2021. Reglene går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver. Arbeidstaker har imidlertid mulighet til å reservere seg mot slik samling. Pensjonskapitalen skal i utgangspunktet samles og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning. Arbeidstaker kan i stedet velge å forvalte sin pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som han eller hun velger selv (selvvalgt leverandør). Alternativt kan arbeidstaker velge å ikke samle sine tidligere pensjonskapitalbevis, men beholde dem der de forvaltes i dag.

Kravet om at arbeidstaker må ha minst tolv måneders ansettelsestid for å få med seg opparbeidet pensjon når vedkommende slutter i selskapet er videre fjernet. Det opptjenes derfor innskuddspensjon fra første dag uavhengig av arbeidsforholdets varighet.

Bonus

En avgjørelse fra Høyesterett i november 2020 fastslo at innleid personell fra bemanningsforetak har rett til resultatbasert bonus på lik linje med fast ansatte i innleiebedriften. Høyesterett fant at bonus var å anse som «lønn» og derfor omfattet av likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12a. Dette gjaldt selv om bonusutbetalingene ikke var knyttet til den enkelte ansattes arbeidsutførelse eller prestasjon, men til selskapets måloppnåelse og resultater. Som arbeidsgiver er bemanningsforetaket ansvarlig for de innleide ansattes lønn, men innleiebedriften har et solidaransvar for utbetalinger innleide ansatte har krav på etter likebehandlingsprinsippet (inntil tre måneder etter kravets forfall).

Permitteringer

 • Endringer i lengden av arbeidsgiverperiode I
  Etter at varslingsfristen (på 14 eller to dager) for permitteringer har utløpt, trer permitteringen i kraft. I henhold til de vanlige reglene har arbeidsgivere plikt til å betale lønn for en periode på 15 dager. Dette kalles arbeidsgiverperiode I. Denne perioden var redusert til to dager fra 20. mars 2020. For permitteringer iverksatt etter 1. september 2020 er arbeidsgiverperiode I nå på 10 dager.   
 • Innføring av en ny arbeidsgiverperiode II
  1. mars 2021 trer midlertidige regler om en ny arbeidsgiverperiode II på fem dager i kraft for permitteringer som har vart i 30 uker. Dette betyr at arbeidsgivere som har ansatte som har vært permittert i 30 uker eller mer 1. mars 2021 må betale disse ansatte lønn i fem dager før fritaket for lønnsplikt gjeninntrer. Regjeringen har i januar 2021 foreslått en utsettelse av arbeidsgiverperiode II til 1. juni 2021. Arbeidsgivere som har ansatte som har vært permittert 30 uker eller mer 1. mars 2021 må derfor undersøke om endringen har blitt utsatt i tråd med dette.
 • Forlengelse av perioden med fritak for lønnsplikt ved permitteringer
  Fra 1. november 2020 ble perioden arbeidsgiver kan få fritak for lønnsplikt under permittering midlertidig forlenget fra de ordinære 26 ukene til 49 uker i løpet av en løpende 18-måneders periode. Dette vil i praksis bety at arbeidstaker maksimalt vil kunne være permittert i 52 uker (arbeidsgiverperiode I og II i tillegg til perioden med lønnsfritak) i løpet av en 18-måneders periode. Retten til dagpenger er tilsvarende forlenget. Regjeringen har i januar 2021 foreslått å forlenge lengden av maksimal permitteringsperiode ytterligere, slik at arbeidsgivere som har permitterte ansatte som når maksimumstiden på 52 uker i løpet av våren 2021 kan forlenge permitteringen inntil 1. juli 2021. Arbeidsgivere som har ansatte som nærmer seg ett år i som permittert bør derfor undersøke om forslaget har blitt vedtatt.

Sykepenger

Følgende midlertidige regler knyttet til retten til sykepenger er forlenget frem til 31. mars 2021:

 • Rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst til Norge, kan nektes sykepenger.
 • For fravær fra arbeidet som skyldes koronapandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager, inkludert dager med delvis fravær. Fra 4.-16. dag får arbeidsgiver refusjon fra Folketrygden.

Omsorgspenger («sykt barn dager»)

 • For å sikre et tilstrekkelig antall dager med omsorgspenger i situasjoner med nedstengning og strengere krav til å holde barn hjemme, gis det dobbel kvote med omsorgspenger i 2021.
  • Dette betyr at hver arbeidstaker med ett barn har rett til 20 dager med omsorgspenger i 2021. Arbeidstakere med to eller flere barn har rett til 30 dager med omsorgspenger i 2021. Det er særlige regler for enslige forsørgere og arbeidstakere med kronisk syke/funksjonshemmede barn.
  • Arbeidsgiver betaler som vanlig de første 10 dagene med omsorgspenger, og kan kreve refusjon fra Folketrygden for de dagene som går utover dette.
 • Reglene om at dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen, i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av koronapandemien, er videreført ut 2021.
 • Følgende midlertidige regler knyttet til retten til sykepenger er forlenget frem til 31. mars 2021:
  • Rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt som følge av koronapandemien.
  • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien. Det særlige smittevernhensynet må dokumenteres av lege.
  • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom skolen eller barnehagen er stengt. Dette gjelder enten stengningen er lokalt eller nasjonalt besluttet. Ved lokalt besluttet stengning skal det legges fram dokumentasjon på stengningen.

Dagpenger

 • Videreføring av midlertidig ordning med forskudd på dagpenger
  Den midlertidige ordningen der NAV kan utbetale forskudd på dagpenger i perioder med unormal lang saksbehandlingstid videreføres. Ordningen tar sikte på å sikre arbeidsledige og permitterte nødvendige midler til livsopphold mens søknaden om dagpenger blir behandlet. Forskudd kan søkes om og utbetales for én måned om gangen. For å kunne få forskudd, må man ha søkt om dagpenger og oppfylle grunnleggende krav for å motta ytelsen.
 • Videreføring av midlertidig ordning med dagpenger under utdanning og opplæring
  Det er normalt ikke adgang til å kombinere utdanning og dagpenger. Det er imidlertid innført en midlertidig ordning som tillater at dagpengemottakere kan ta utdanning og opplæring i dagpengeperioden, som nå er forlenget frem til 1. juli 2021. Ordningen er søknadsfri, og forutsetter at dagpengemottaker ikke mottok ytelser fra Statens lånekasse for utdanning på det tidspunktet arbeidsledigheten eller permitteringen inntrådte. Kravet om å være aktiv arbeidssøker og om å være disponibel for arbeidsmarkedet er opprettholdt.
 • Ordningen med ventedager før utbetaling av dagpenger gjeninnføres
  Arbeidstakere som permitteres eller blir arbeidsledige må vanligvis vente i tre dager før de har rett til dagpenger (ventedager). Denne ordningen med ventedager opphørte midlertidig i perioden mellom 20. mars 2020 til 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 gjeninntrer den ordinære regelen om en venteperiode på tre dager.
 • Økning i den forlengede ventetiden for dagpenger for selvforskyldte arbeidsledige
  Fra 1. januar 2021 økes forlenget ventetid fra 12 til 18 uker. Dette betyr at arbeidstakere som uten rimelig grunn har blitt arbeidsløse, for eksempel blir avskjediget eller frivillig sier opp et arbeidsforhold, kan ilegges 18 ukers ventetid før dagpengeutbetalingene starter. Dagpengemottakere som uten rimelig grunn takker nei til jobbtilbud eller tilbud om arbeidsmarkedstiltak, eller som lar være å søke på ledige jobber, kan tilsvarende miste dagpengene i 18 uker.
 • Permitteringer: krav til redusert arbeidstid ved for rett til dagpenger endres
  Fra 1. november 2020 ble den midlertidige ordningen der arbeidstakers arbeidstid ved permittering måtte være redusert med minst 40% opphevet. Det er nå de ordinære reglene om minimum 50% reduksjon i arbeidstiden som gjelder, for at arbeidstaker skal ha rett til dagpenger. Fra 1. januar 2021 ble det innført et kravet om 50% redusert arbeidstid i meldekortperioden for rett til dagpenger. Det betyr at alle arbeidstakere som er permittert mindre enn 50% ikke vil ha rett til dagpenger fra dette tidspunkt.
 • Videreføring av de økte satsene for dagpenger
  Dagpenger utgjør vanligvis 62,4% av dagpengegrunnlaget opp til 6G (1G=ca. 100 000,-). Denne satsen har midlertidig vært økt siden 20. mars 2020, slik at dagpengemottakere mottar 80% av dagpengegrunnlaget mellom 1G og 3G, og 62,4% mellom 3G og 6G. Denne midlertidige økning er videreført til 1. april 2021. Regjeringen har imidlertid i januar 2021 foreslått å forlenge de økte satsene frem til 1. juli 2021.