Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Fisjon med etterfølgende aksjesalg utenfor gjennomskjæringsfare

I forarbeidene til lovfestingen av den ulovfestede omgåelsesnormen er det skapt usikkerhet om fisjon med etterfølgende aksjesalg vil være gjenstand for gjennomskjæring. Finanskomiteen har nå i sin innstilling av 22.oktober 2019 presisert at lovfestingen ikke vil innebære noen endring på dette punkt ref. Innst. 24 L (2019-2020).
Industri, handel og finans Selskapsrett/M&A Skatt og avgift Fast eiendom

I proposisjonen av 10. april 2019 ble det uttrykt at det faktum at en transaksjonsform var nevnt i forarbeidene som en mulig (men uønsket) tilpasning, ikke skulle forhindre anvendelse av omgåelsesregelen. Dette forslaget var direkte motivert av Høyesteretts uttalelser i Conoco Phillips-dommen (Rt. 2014 s. 277). I saken var spørsmålet om en utfisjonering av eiendom til et eget SPV, med umiddelbart etterfølgende skattefritt aksjesalg var å anse som en ulovlig omgåelse av skatteplikten ved salg av eiendom. Høyesterett la vekt på at lovgiver i tidligere forarbeider hadde uttalt seg om muligheten for slike tilpasninger, uten å ha fulgt opp med å lovfeste noe unntak. Reglene om skattefritak for aksjesalg kunne derfor påberopes.

Finansdepartementet anså ikke dette som en ønsket rettstilstand og lovforslaget skapte tvil om at den nye lovfestingen ville innebære at salg av eiendom (eller andre aktiva) ved utfisjonering og aksjesalg ville bli gjenstand for gjennomskjæring. Dette ledet til at Finansdepartementet i et brev til finanskomiteen den 24.juni 2019 uttrykte at rettstilstanden vedrørende utfisjonering og salg ikke bør endres. Herunder ble det foreslått at det bør klargjøres i en komitémerknad at utfisjonering og salg fortsatt skal være skattefritt.

Det er i tråd med dette at Finanskomiteen presiserte i sin innstilling til Stortinget at den praksis som er etablert ved skattefri fisjon og etterfølgende aksjesalg ikke skal endres. Samtidig bekreftet Finanskomiteen at det ikke skal ha betydning for domstolens vurdering at en mulig omgåelse er nevnt i lovgivers tidligere behandlinger av saker vedrørende gjennomskjæring, men altså uten at det har betydning for muligheten til å gjennomføre utfisjonering før aksjesalg.

Avslutningsvis bør det også bemerkes at Finanskomiteen bekrefter at grunnvilkåret om at «det hovedsakelige formålet skal være å spare skatt» nå i motsetning til tidligere skal vurderes objektivt. Skattyters subjektive formål vil dermed ikke lenger være et relevant vurderingsmoment.

Endringene er ventet å bli behandlet i Stortinget den 7. november, og vil tre i kraft 1. januar 2020.