Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Hjemmekontor

Forslag til ny hjemmekontorforskrift

Forskrift om arbeid i arbeidstagers hjem fra 2002 gir i dag særskilte regler for arbeid fra hjemmekontor. Under pandemien har hjemmekontor for mange vært hovedregelen, og det har vært usikkerhet rundt hvilke regler som gjelder. Forskriftens bestemmelser har vist seg å være dårlig tilpasset dagens situasjon og den digitaliserte hverdagen. På denne bakgrunn har Arbeids- og sosialdepartementet nå lagt frem forslag til ny hjemmekontorforskrift.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Forskriftens virkeområde

Forskriftens virkeområde har vært et sentralt tema den siste tiden. Når reguleres arbeidet av hjemmekontorforskriften og når gjelder arbeidsmiljølovens alminnelige regler? Ved vurderingen av hjemmekontorforskriftens virkeområde, skal det etter departementets syn ses når det er behov for forskriftens særregler. Det innebærer at det vil bero på et skjønn om forskriften gjelder eller ikke.

Forskriften gjelder i dag arbeid fra arbeidstakers hjem, med mindre arbeidet er «kortvarig eller tilfeldig». Departementet mener det fortsatt vil være hensiktsmessig at forskriften først og fremst gjelder hjemmearbeid av en viss varighet, fasthet og omfang.

Begrepet «tilfeldig» har gitt rom for en rekke ulike tolkninger, og det foreslås derfor en endring av ordlyden i forskriftens §1. Etter departementets forslag vil ikke arbeid som er «kortvarig eller sporadisk» omfattes av forskriften. Endringen er ment å tydeliggjøre i hvilke tilfeller forskriften gjelder. Etter vårt syn gir ordlydsendringen likevel ikke tilstrekkelig klarhet.

Kravet om skriftlig avtale

Dagens forskrift krever at det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid og angir hva denne avtalen skal inneholde. Dette kravet har vært gjenstand for diskusjon og spørsmål under koronapandemien, da kravet om «avtale» passer dårlig når hjemmearbeidet er begrunnet i utenforliggende omstendigheter som smittehensyn og myndighetspålegg.

Departementet ønsker fremdeles at ordningen med hjemmekontor i utgangspunktet skal være basert på frivillighet og mener fremdeles det er hensiktsmessig at vesentlige forhold knyttet til hjemmearbeidet, nedfelles i en særskilt avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

For å forenkle arbeidsgivers håndtering av hjemmearbeid i helt spesielle situasjoner, foreslås imidlertid en unntaksbestemmelse. I unntakssituasjoner der myndighetene har påbudt eller anbefalt hjemmekontor, skal det ikke lenger kreves individuell avtale med den enkelte arbeidstaker. I stedet skal arbeidsgiver gi «skriftlig informasjon» til arbeidstakerne, for eksempel i form av en e-post til dem som berøres.

Andre relevante punkter i forskriften

Utover de nevnte endringene er de viktigste forslagene departementet sender ut og ønsker svar på fra høringsinstansene, følgende:

  • Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet, også på hjemmekontor. Arbeidsgiver skal forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er forsvarlige. Så «langt det er praktisk mulig» skal arbeidsgiver forsikre seg om at arbeidstagers sikkerhet, helse og velferd ivaretas.
  • Krav til psykososialt arbeidsmiljø skal løftes frem i forskriften, for å tydeliggjøre arbeidsgivers plikter. Den foreslåtte endringen medfører ikke økte forpliktelser for arbeidsgiverne.
  • Det vil etter departementets vurdering være naturlig at eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr er avklart ved hjemmekontor. Det samme gjelder for eksempel oppbevaring av dokumenter og sensitive opplysninger. Krav til utstyr til hjemmearbeidet og dekning av ulike kostnader i den forbindelse vil fortsatt ikke reguleres i forskriften, slik departementets forslag foreligger.
  • Departementet vurderer hvorvidt hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, eller om det er behov for særlige bestemmelser. Det bes om innspill fra høringsinstansene til dette.
  • Departementet foreslår at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med forskriften. Dette vil ikke medføre vesentlige endringer i arbeidsgivers forpliktelser annet enn at et eventuelt tilsyn med virksomheten også vil kunne omfatte hjemmearbeid.
  • Arbeidsgiver gis fremdeles ikke adgang til arbeidstakers private hjem uten særskilt avtale.