Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Forslag til nye arbeidstidsregler

Det såkalte «Arbeidstidsutvalget» leverte 6. januar 2016 innstillingen «NOU 2016:1 Arbeidsutvalget – Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet». Utvalget foreslår flere endringer i dagens regler om arbeidstid. Det foreslås å utvide arbeidsmiljølovens adgang til unntak fra lovens arbeidstidsordninger, innføring av enkelte særregler for skift- og turnusarbeid, en utvidet adgang til kveldsarbeid og en mulig endring av den såkalte en-tredjedelsregelen i petroleumssektoren.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Arbeidstidsutvalgets forslag er en ytterligere oppfølging av regjeringens ønske om å legge til rette for økt fleksibilitet i arbeidslivet, som tidligere har medført de endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft i juli 2015. Forslagene innebærer større muligheter for arbeidsgiver til å tilpasse arbeidstiden til sin virksomhet, men er også ment til å skape økt fleksibilitet for arbeidstaker. Forslagene fremstår i hovedsak som mindre justeringer av gjeldende regelverk.

Utvalgets innstilling skal nå gjennom en høringsrunde. Det var dissens i utvalget knyttet til forslagene om delvis uavhengig stilling, særregler for skift- og turnusordningen og særreguleringen i petroleumssektoren. Partene i arbeidslivet er også uenige om disse spørsmålene. Det gjenstår derfor å se hvor mange av forslagene som eventuelt blir vedtatt som lov.

Nedenfor gis en kort oversikt over utvalgets forslag.

1. Unntak fra arbeidstidsreguleringene


1.1 Ledende og særlig uavhengig stilling – klargjøring av dagens regler

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid gjelder ikke for arbeidstakere i «ledende» eller «særlig uavhengige stillinger», jfr § 10-12. Slike arbeidstakere har ikke krav på overtidsbetaling og er i all hovedsak unntatt fra lovens bestemmelser om arbeidstid.

Det er ofte vanskelig å ta stilling til hvilke arbeidstakere som kan sies å ha slik ledende eller særlig uavhengig stilling. For å oppnå større klarhet, foreslår utvalget å innføre et krav om at det skal følge av arbeidsavtalen dersom arbeidstaker anses for å ha en ledende eller særlig uavhengig stilling. Utvalget foreslår også å presisere kriteriene som må være oppfylt for at dette unntaket skal kunne benyttes, uten at dette er ment å innebære en endring av gjeldende rett.

1.2 Nyskapning: «Delvis uavhengig stilling»

Pr. i dag opererer arbeidsmiljøloven med to arbeidstakergrupper. Enten en man «vanlig» arbeidstaker og omfattes av alle arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, eller alternativt har man «ledende» eller «særlig uavhengige stilling». De sistnevnte arbeidstakerne er unntatt fra nesten alle lovens regler om arbeidstid.

Utvalget foreslår å opprette en ny mellomkategori mellom disse to ytterpunktene, for stillinger som er ansvarsfulle, med noe selvstendig beslutningsmyndighet og der arbeidstaker i hovedsak bestemmer når, hvor og hvordan arbeidet utføres. Flertallet i utvalget foreslår at for slike arbeidstakere skal arbeidsgiver og arbeidstaker kunne avtale en såkalt delvis uavhengig stilling.

I delvis uavhengige stillinger foreslår utvalgets flertall at unntaket fra arbeidstidsreglene begrenses til at arbeidstaker ikke skal ha en samlet arbeidstid på mer enn 48 timer per uke i gjennomsnitt over 16 uker, og minimum 8 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.

2. Kveldsarbeid, søndags- og helgearbeid

Utvalget foreslår en oppmykning av definisjonen av «nattarbeid». I dag anses arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 som nattarbeid. Nattarbeid er bare tillatt dersom «arbeidets art gjør det nødvendig».

Utvalget foreslår at arbeid kan legges til perioden mellom kl. 21.00 og kl. 23.00 uten at det regnes som nattarbeid, dersom arbeidstaker i hvert enkelte tilfelle sier seg villig til det.

Utvalget foreslår også å videreføre dagens forbud mot søn- og helgedagsarbeid, men likevel slik at det åpnes opp for hyppigere søn- og helgedagsarbeid der arbeidstaker selv ønsker dette. Forslaget innebærer ingen økt adgang for arbeidsgiver til ensidig å pålegge arbeidstaker slikt arbeid.

3. Særregler for skift- og turnusordninger

Utvalget foreslår nye særregler for skift- og turnusordninger, slik at arbeidsgiver skal kunne forkorte den daglige arbeidsfrie perioden og gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden, uten å måtte inngå avtale med arbeidstaker eller tillitsvalgte. Forslaget innebærer at den daglige arbeidsfrie perioden skal være minst 9 timer, og den alminnelige arbeidstiden ikke skal være over 10 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av en uke. I løpet av 4 uker skal den alminnelige arbeidstiden i gjennomsnitt ikke bli lenger enn 38 eller 36 timer per uke for ulike skift/ turnusordninger. Adgangen til forkorting av arbeidstid er videre dersom det inngås avtale med arbeidstaker eller de tillitsvalgte, slik at intensjonen er at dette fortsatt skal være den vanligste løsningen.

4. Endring i medleverordninger

Medleverordninger benyttes av institusjoner som gir omsorg/behandling til personer med rus- eller atferdsproblemer. Hensynet til kontinuitet for beboerne gir behov for arbeidstakernes tilstedeværelse over lengre tid, noe som nødvendiggjør omfattende unntak fra arbeidstidreglene for arbeidstakere tilknyttet slike institusjoner.

Utvalget forslår at flere institusjoner skal kunne bruke slike arbeidstidsordninger, dersom omsorgs- eller behandlingsopplegget krever det. I og med at dagens regler innebærer så store unntak fra lovens hovedregler, ser utvalget samtidig behov for noe strengere rammer for arbeidstiden i disse arbeidstidsordningene når de nå foreslås utvidet. Det foreslås derfor enkelte endringer i dagens grenser for arbeids- og hviletid, slik at det ikke åpnes for like lange arbeidsperioder som i dag.

5. En-tredjedelsregelen i petroleumssektoren

Forskrift om arbeidsmiljø og arbeidstid for petroleumssektoren fastsetter at en arbeidsfri periode mellom to oppholdsperioder offshore skal ha en varighet på minst en tredel av den sist avsluttede oppholdsperioden (omtalt som en-tredjedelsregelen).

Forskriften foreslås videreført, men et flertall i utvalget foreslår at en-tredjedelsregelen i petroleumssektoren ikke skal omfatte arbeidstakere som har en arbeidstidsordning som samlet sett gir bedre vern.