Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Vann

Fougnerutvalget: Vil stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser

Det skapte stor debatt i Norge da regjeringen i 2015 innførte en bestemmelse i arbeidsmiljøloven som åpnet for en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 12 måneder. Onsdag leverte Fougnerutvalget sin utredning om fremtidens arbeidsliv. Et flertall i utvalget ber om at regjeringen fjerner den omstridte adgangen til midlertidige ansettelser fra 2015.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Fougnerutvalget ble satt ned av regjeringen høsten 2019 for å se på tilknytningsformer og organisering i fremtidens arbeidsliv. Utvalget skulle vurdere behovet for å endre arbeidsmiljølovens regulering av tilknytningsformer og virksomhetsorganisering. Utvalget har bestått av de åtte største hovedorganisasjonene i arbeidslivet, samt tre uavhengige eksperter med kompetanse innen samfunnsfag, juss og samfunnsøkonomi. Advokat Jan Fougner har ledet utvalget.

Utvalget har kommet med flere forslag til endringer som er egnet til å styrke arbeidstakervernet. Det kanskje mest oppsiktsvekkende forslaget er å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som regjeringen innførte så sent som i 2015. Den generelle adgangen til å ansette midlertidig er i dag inntatt i arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav f, som lyder slik:

«Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker» 

Bestemmelsen åpner for å ansette midlertidig uten vilkår for en periode på 12 måneder, men med enkelte begrensninger, jf. bl.a. sitatet ovenfor. Arbeidsgiver får ved dette større mulighet til å prøve ut ansatte i en periode uten risiko. Dette kan både lette tilgangen til arbeidsmarkedet for enkelte grupper og dekke et legitimt behov noen arbeidsgivere kan ha for ekstra fleksibilitet, f.eks. Startups, ved etablering av nye virksomhetsområder, mv.  

Et flertall i Fougnerutvalget foreslår nå likevel å fjerne bestemmelsen. Flertallet begrunner avgjørelsen med at det ikke ser ut til at regjeringens utvidelse har gitt ønsket effekt. Flertallet peker på at bestemmelsen er lite brukt og det ser ut til at virksomhetenes behov i all hovedsak ivaretas gjennom de andre hjemlene for midlertidige ansettelser. Flertallet viser også til at undersøkelser har vist at bestemmelsen ikke ser ut til å ha nådd målet om å fungere som et springbrett inn i arbeidslivet for personer i situasjoner hvor arbeidsgiver kan oppleve at det er risiko knyttet til ansettelsen.  

En samlet arbeidsgiverside i utvalget mener derimot det ikke er behov for å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Mindretallet har pekt på at bestemmelsen fortsatt kan bidra til økt innpass i arbeidslivet for visse utsatte grupper. Mindretallet mener det er viktig å bevare alle virkemidler som kan øke yrkesdeltakelsen i befolkningen. At bestemmelsen har vært lite brukt tilsier etter mindretallets syn ikke at den bør fjernes.