Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Foto: Zoltan Tasi | Unsplash

Høyesterett med avklaring knyttet til terskel for endringsoppsigelse

I en nylig avsagt dom (HR-2019-928-A) mellom Hurtigruten og en oppsagt overstyrmann, har Høyesterett for første gang tatt stilling til om det er en lavere terskel for endringsoppsigelse enn ved en ordinær oppsigelse. Høyesterett konkluderte, ikke overraskende, med at terskelen som hovedregel vil være noe lavere i slike tilfeller.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

En overstyrmann i Hurtigruten ble i 2016 sagt opp fra sin stilling. Oppsigelsen var begrunnet med en rekke feilvurderinger under en seilas sørover fra Tromsø. Feilene førte til at skipet fikk grunnberøring. Dette kostet Hurtigruta totalt om lag 20 millioner kroner. Overstyrmannen fikk samtidig med oppsigelsen tilbud om stilling som førstestyrmann, noe han takket ja til.

Oppsigelsen ble vurdert etter skipsarbeiderloven § 5-6 første ledd, som i all hovedsak svarer til saklighetskravet etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Høyesterett kom, i motsetning til lagmannsretten, til at oppsigelsen av overstyrmannen var saklig, og bygget på et korrekt faktum. Hurtigruten ble derfor frifunnet.

Det er for det første verdt å merke seg at Høyesterett gav Hurtigruten medhold i at terskelen for en endringsoppsigelse som hovedregel vil være noe lavere enn ved en ordinær oppsigelse. Høyesterett viste til at saklighetsvurderingen av en oppsigelse inneholder en avveining av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser, og rimeligheten av oppsigelsen. I denne brede rimelighetsvurderingen vil det være saklig å legge vekt på om arbeidstakeren får fortsette i virksomheten. Konsekvensen av oppsigelsen blir da vanligvis langt mindre. Førstvoterende påpeker imidlertid at hvor stor vekt momentet skal ha, kan variere med forholdene i den enkelte sak. Særlig vil innholdet i den nye stillingen sammenlignet med den arbeidstaker hadde tidligere være av betydning.

Høyesteretts konklusjon endrer etter vårt syn ikke rettstilstanden, men er en nyttig avklaring.

Videre er det verdt å merke seg at Hurtigruten valgte å begrunne oppsigelsen i selve oppsigelsesbrevet til arbeidstaker. Høyesterett gjennomgikk denne begrunnelsen grundig, og kom som nevnt til at oppsigelsen var saklig. Det er ingen krav til at begrunnelsen for oppsigelsen gis i selve oppsigelsesbrevet, slik Hurtigruten valgte. Dersom arbeidsgiver likevel velger å gjøre det, er det viktig at begrunnelsen er fullstendig, og ikke kun en kort oppsummering av de viktigste punkter.

Vår anbefaling er at arbeidsgiver ikke begrunner oppsigelsen i oppsigelsesbrevet, men isteden gir en begrunnelse i etterkant dersom arbeidstaker ber om dette.