Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

KMD presenterer proposisjon med forslag til endringer i plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterte 14. mai Prop. 99 L(2013–2014) om Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak).
Eiendom og entreprise Fast eiendom

I proposisjonen foreslås det enkelte endringsgrep for å få en mer effektiv byggeprosess. Det er verdt å merke seg at forslaget ikke bare omhandler søknadsplikt for utbygging av garasjer og uthus. Det foreslås bl.a. også at lokal godkjenning av foretak avskaffes og at det gis rett til å iverksette utførelsen dersom søknad om igangsettingstillatelse ikke er behandlet innen tre uker. I det følgende gis en kort beskrivelse av de sentrale forslagene i proposisjonen.