Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Nødvendige tiltak for norske bedrifter i en ekstraordinær situasjon

Koronavirus og oljeprisfall skaper store utfordringer for norske selskaper. I denne krevende situasjonen må styret og daglig leder i norske aksjeselskaper ivareta de aktsomhetsplikter som aksjeloven oppstiller. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over forhold som kan være relevante.
Industri, handel og finans Koronavirus Arbeidsrett/personvern Bank/finansiering Børs/verdipapirrett Insolvensrett Selskapsrett/M&A

Interne forhold

 • Sikre kartlegging av ansatte som er i risikogrupper, hva gjelder direkte eksponering mot koronaviruset og om nødvendig sørge for at disse pålegges arbeid fra hjemmekontor, eventuelt fritas for arbeidsplikt i en periode.

 • Sikre at selskapets beredskapsplan er à jour og relevant for det risikobildet som nå foreligger, og planlegge konkret for ulike scenario der hele eller deler av arbeidsstokken er utilgjengelig.

 • Sikre at selskapet har tilgjengelig kriseberedskap og klart definert nøkkelpersonell som kan ivareta virksomhetskritiske funksjonaliteter.

 • Sørg for å holde de ansatte løpende orientert om utviklingen gjennom intranett og andre digitale plattformer, e-post og SMS-funksjoner.

 • Sjekk at forsikringspremier og at styreansvarsforsikring er på plass. Har bedriften utvidet driftsavbruddforsikring kan det oppstå spørsmål om dagens situasjon er en force majure-situasjon.

Finansielle/operasjonelle sider

 • Frekvensen på styremøter må tilpasses den nye situasjonen. Styret må selv definere hvilken rapporteringshyppighet fra daglig leder som er nødvendig for å følge utviklingen med tilstrekkelig aktsomhet.

 • Styret må angi om særlige måltall som skal rapporteres, og daglig leder må følge opp CFO, ledergruppen og andre nøkkelpersoner tettere enn normalt for å følge utviklingen.

 • Styret bør pålegge daglig leder å utarbeide løpende likviditetsanalyser for selskapet der andelen betalingsmislighold fra kunder øker på kort og mellomlang sikt hensyntas.

 • Det bør opprettes tidlig kontakt med kundeansvarlig i selskapets bank (eller annen finansieringskilde) for å håndtere eventuelle brudd på lånevilkår og sikre nødvendig likviditetstilgang (for eksempel endring av ramme på kassekreditt mv).

 • Alle kritiske leverandører for virksomheten bør identifiseres og alternativer bør kartlegges i tilfelle konkurs eller andre forhold som hindrer leveranser. Selskapet må sørge for at leverandørene gis informasjon om utviklingen og at informasjon er likartet og dokumenterbar i ettertid.

 • Identifiser alle nøkkelfunksjoner som må opprettholdes for å holde egen virksomhet i produksjon.

 • Styret bør om nødvendig gi «early warning» til aksjonærene om at det kan bli aktuelt å be om egenkapitaltilførsel eller lån fra aksjonærene med korte frister. Risikokapital er kostbart og de aksjonærene som er villig til å bidra i en situasjon som den foreliggende, har en berettiget forventning om at avkastningen skal speile risiko.

 • Er selskapet børsnotert eller har lån som er børsnotert, må det vurderes om endringer i driften, kapitalbehov eller andre forhold skal børsmeldes. Det er et visst rom for å diskutere likviditetsproblemer med banker og kreditorer uten å måtte forsterke likviditetsproblemene ved å måtte børsmelde det. Men det forutsetter blant annet at man evner å holde opplysningene om dette konfidensielt, fører innsidere på innsidelister med handelsforbud, og at selskapet informerer børsen underhånden.

 • De spesielle forhold som er inntruffet, gir selskapet og styret større handlingsrom enn i normaliserte tider. Dersom selskapet før utbruddet av koronaviruset og oljeprisfallet kunne vise til underliggende sunn drift, har man som styre rett og plikt til å kjempe for selskapets eksistens. Oppbud skal i de fleste tilfeller unngås i en førtidig fase.

 • Styret må sørge for å ha tilstrekkelig godt beslutningsgrunnlag før det tar beslutninger. At en beslutning senere å vise seg å være feil, er ikke ansvarsbetingende så lenge den bygger på et tilstrekkelig og forsvarlig beslutningsgrunnlag. Forhastede og udokumenterte beslutninger bør unngås – man har alltid litt bedre tid enn det faktisk oppfattes er tilfelle.

 • Søk råd hos rådgivere i tidlig nok fase! Involver spisskompetanse der dette er nødvendig for å etablere et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

 

Interrestert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon