Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Grønne blader

Ny lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake i arbeid

Fredag 5. mars 2021 foreslo regjeringen å innføre en ny og mer fleksibel lønnsstøtteordning, med det formål å få permitterte arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Ordningen vil i første omgang gjelde for perioden 15. mars til 30 juni 2021.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern Koronavirus

Lønnsstøtteordningen vil særlig rette seg mot dem som lenge har vært hardt rammet av Covid 19-pandemien og dens ringvirkninger. Hvor mye virksomheten vil ha krav på etter den foreslåtte ordningen, vil derfor avhengig av hvor stort omsetningstap virksomheten har lidt. Den nye ordningen er utformet i samarbeid med partene i arbeidslivet og har flere likhetstrekk med den forrige lønnsstøtteordningen. Den nye ordningen gir imidlertid mulighet for et høyere støttebeløp per ansatt og er ment å gi virksomheten større grad av fleksibilitet.

Dette er hovedpunktene i regjeringens forslag:

  • Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil kr 25 000,- i måneden per ansatt som tas tilbake fra permittering. Dersom omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis til kr 10 000,- for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall på under 15 prosent vil ikke gi rett til støtte etter denne ordningen.
  • Ansatte som tas tilbake i arbeid må ha vært helt eller delvis permittert per 5. mars 2021 og enten per 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020. Dette skal bidra til å sikre at ordningen treffer de som har vært rammet av permitteringer lenge og reduserer sannsynligheten for tilfeldige utslag.
  • Støttebeløp beregnes ut fra stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.
  • Maksbeløp per virksomhet og konsern settes til 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars til 30. april. For perioden 1. mai til 30. juni er maksbeløp satt til 12,5 millioner kroner. Dette tilsvarer full støtte til 250 personer per måned.
  • Ansatte på lønnsstøtte kan permitteres på nytt uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt. Ansatte i andre typer stillinger kan permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.
  • Ansatte kan tas delvis tilbake fra permittering.
  • For frivillige og ideelle er støttebeløpet satt til 15.000 kroner per måned.
  • For læringer som tas tilbake i arbeid gis inntil 15.000 kroner per måned i støtte.

Videre har regjeringen foreslått at det skal være full åpenhet om hvilke bedrifter som mottar støtte etter ordningen, hvor mange ansatte virksomhetene får støtte for og omsetningsfallets størrelse. Hensikten med slik åpenhet er å motvirke at ordningen misbrukes. Ordningen skal være søknadsbasert og mest mulig automatisert. Den vil forvaltes av Skatteetaten.

Regjeringen legger også vekt på at enkelte virksomheter vil kunne benytte den foreslåtte ordningen til å gi ansatte nødvendig opplæring og kompetansepåfyll frem til aktiviteten i virksomheten tar seg opp igjen. Kompetanseheving vil være viktig for å sikre vekst og gjøre virksomhetene bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer og omstillinger. Regjeringen har derfor også foreslått å bevilge ytterligere 100 millioner kroner til den søknadsbaserte ordningen for bedriftsintern opplæring, begrunnet med behovet for kompetansetiltak som kan motvirke permitteringer.

Den nye ordningen er ventet å bli behandlet av Stortinget i løpet av uke 10.