Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ny lov og forskrifter om offentlige anskaffelser vedtatt

Stortinget vedtok i juni 2016 ny lov om offentlige anskaffelser.
Arbeidsliv og offentlig sektor Offentlige anskaffelser

Stortinget vedtok i juni 2016 ny lov om offentlige anskaffelser.

I tillegg har Nærings- og fiskeridepartementet i august 2016 vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser: forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene, og en helt ny forskrift om konsesjonskontrakter. Det er også vedtatt endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

Se den samlede pakken med forskrifter

Planlagt ikrafttredelse for de nye reglene er 1. januar 2017.

Vi vil fremover sende ut flere nyhetsbrev om enkeltemner vedrørende det nye regelverket. Vi vil imidlertid allerede i dette nyhetsbrevet gi en oversikt over noen av de viktigste endringene i forskrift om offentlige anskaffelser.

 • Ikke-anskaffelsesrettslige hensyn kommer tungt inn i forskriften. Det åpnes bl.a. for avvisning av leverandører som ikke oppfyller bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-regler, tariffavtaler eller nærmere angitte internasjonale avtaler. Det kommer også strengere regler om lærlingordninger. Ved anskaffelsen av bygge- og anleggsarbeider og enkelte rengjøringstjenester pålegges oppdragsgiver videre en plikt til å oppstille et krav om at leverandøren kan ha maksimalt to ledd under seg i leverandørkjeden.

 • Offentlige myndigheter som utøver forsyningsaktivitet flyttes tilbake til forsyningsforskriften.

 • Det gjøres betydelige endringer i anvendelsesområdet til de ulike delene i forskriften.

   - Nasjonal terskelverdi økes fra NOK 500 000 til MNOK 1,1 eks. mva. Dette innebærer at en betydelig større andel av alle anskaffelser ikke må kunngjøres, og konkurranser i sjiktet mellom NOK 100.000 og MNOK 1,1 eks. mva. bare vil være omfattet av de grunnleggende prinsippene.

   - Skillet mellom prioriterte tjenester og uprioriterte tjenester oppheves. Blant tjenester som i dag er uprioriterte, får vi tre kategorier: Noen underlegges direktivet fullt ut, andre unntas, mens hoveddelen omfattes enten av de fleksible reglene i del II uavhengig av verdi eller av særlige regler i del IV (se eget punkt om helse- og omsorgstjenester nedenfor). 

 • Adgang til å foreta en foreløpig vurdering av om leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene, basert på egenerklæringer. En egenerklæring kan også i enkelte tilfeller brukes som endelig dokumentasjonsbevis.
   
 • All kommunikasjon skal skje ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, det vil blant annet si at tilbud kun skal leveres elektronisk. Bestemmelsene om dette trer først i kraft i den 1. januar 2018 for statlige myndigheter, og den 1. juli 2018 for andre oppdragsgivere. 

 • Sentrale endringer som innføres kun for anskaffelser med en anslått verdi under EØS-terskelverdi, og særlige tjenester:

   - Anbudskonkurranse utgår som konkurranseform. Dette betyr at forhandlingsforbudet oppheves, slik at oppdragsgiver alltid gis adgang til å gå i dialog med leverandørene. Dialogen kan gjelde alle sider av tilbudene. Oppdragsgiver skal ikke ha plikt til å gjennomføre dialog, og kan beslutte dette etter tilbudsfristens utløp.

   - Adgang til å bruke de samme vurderingstema både som kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium, forutsatt at vurderingstemaet har tilknytning til konkurransen. 

   - Avvisningsbestemmelsene er noe mer fleksible enn for anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Det gis en «sekkebestemmelse» om adgang til å avvise dersom det foreligger mangler ved leverandørens integritet eller leverandøren ikke kan forventes å gjennomføre kontrakten på en tilfredsstillende måte.

 • Hovedlinjene i den EØS-rettslige delen av regelverket bevares, men også i denne delen gjøres det viktige endringer.

   - Hele konkurransegrunnlaget må være tilgjengelig allerede på kunngjøringstidspunktet. Dette gjelder også ved begrensede anbudskonkurranser og konkurranse med forhandling i to trinn.

   - Utvidet adgang til konkurranse med forhandlinger og konkurransepreget dialog. 

   - Innføring av en ny kontraktstype kalt innovasjonspartnerskap.

   - Laveste pris, laveste kostnad eller beste forhold mellom pris/kostnad og kvalitet innføres som overordnede tildelingskriterier. Det fremgår nå uttrykkelig av forskriften at det er adgang til å benytte den tilbudte bemanningens organisering, kvalifikasjoner og erfaringer som tildelingskriterium, forutsatt at kvaliteten på bemanningen er av «stor betydning» for utførelsen av kontrakten.

   - Kravet til tildelingskriterienes tilknytning til leveransen lempes, slik at det gis adgang til å se hen til alle sider av og trinn i anskaffelsens livssyklus, inkludert faktorer som inngår i produksjonsprosessen, leveringen av eller handelen med dem eller en annen prosess i livssyklusen. Dette gjelder også når slike faktorer ikke påvirker deres egenskaper. Det innføres den samme lempingen av tilknytningskravet når det gjelder kravspesifikasjonene for anskaffelsen.

   - Minimumsfristene reduseres gjennomgående.

   - Utvidet adgang til ettersending av tilbudsdokumentasjon ved uklarheter etc. Fremgangsmåten forutsetter imidlertid at dette ikke medfører at tilbudet «forbedres».  

   - Det innføres en rekke nye avvisningsbestemmelser. Oppdragsgiver gis bl.a. adgang til å avvise leverandører som ikke oppfyller nærmere angitte bestemmelser om miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold. Det gis nærmere regler om identifikasjon og tiltak leverandøren kan treffe for å unngå avvisning. 

   - Regulering av hva som anses som en «vesentlig endring» i en inngått kontrakt, og som dermed utløser plikt til ny konkurranseutsetting.

 • Anskaffelser av helse- og omsorgstjenester reguleres særskilt.

 - Innenfor rammene av likebehandlings- og forutberegnelighetsprinsippet opp til oppdragsgiver å fastsette hvordan konkurransen skal gjennomføres.

 - Særtrekk ved ytelsen kan vektlegges ved gjennomføringen av anskaffelsen.

 - Kontrakt kan tildeles på bakgrunn av brukervalg, og i så fall skal brukervalg være det eneste tildelingskriteriet.

 - Adgang til å inngå langvarige kontrakter /løpende kontrakter med oppsigelsesadgang.

 - Adgang til å reservere kontrakter til ideelle organisasjoner.

 - Anskaffelse av helse- og omsorgstjenester til enkeltbruker kan på nærmere bestemte vilkår inngås uten å følge retningslinjene.