Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ny lov om statsansatte trådte i kraft 1. juli 2017

Den 1. juli i år trådte lov om statsansatte («statsansatteloven») i kraft, samtidig som dagens tjenestemannslov ble opphevet. Den nye loven innebærer på noen områder en harmonisering med arbeidsmiljøloven, men er fortsatt en særlov for statens ansatte som går foran arbeidsmiljøloven.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Loven gjør det nødvendig for statlige virksomheter å gjennomgå sine arbeidsavtaler, både som følge av materielle endringer og ny begrepsbruk.

Noen av de viktigste materielle endringene:

Ansettelser

I statsansatteloven § 3 lovfestes det at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes/utnevnes i ledig stilling eller embete («kvalifikasjonsprinsippet»). Dette innebærer ingen endring av rettstilstanden, men er ment å øke oppmerksomheten rundt ansettelsesprosesser.

Ansettelsesordningen med to-trinnsbehandling av ansettelser i staten videreføres. Ansettelsesmyndigheten legges som hovedregel til et kollegialt organ med representanter fra både arbeidsgiversiden og de ansatte. Ordningen med mindretallsanke er fjernet.

Ordningen med personalreglement videreføres. Reglementet skal fortsatt avtales i virksomheten, men behøver ikke lenger å stadfestes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Midlertidig ansettelse

Reglene om midlertidig ansettelser endres, og blir nå likere reglene i arbeidsmiljøloven § 14-9. Dette innebærer en viss innskrenkning i adgangen til midlertidige ansettelser, sett i forhold til det tjenestemannsloven tillot. Det vil nå kun være tillatt å inngå avtaler om midlertidige ansettelse når arbeidet er av midlertidig karakter, i vikariat, eller når det dreier seg om praksisarbeid eller utdanningsstilling. I tillegg kan det ansettes midlertidig for en periode på inntil seks måneder når det har oppstått et uforutsett behov. Som hovedregel vil statsansatte som har vært ansatt sammenhengende midlertidig i mer enn tre år anses som fast ansatt.

Prøvetid

Prøvetid på seks måneder er lovfestet i statsansatteloven § 15. Dette er en videreføring av gjeldende rett, og gjelder med mindre ansettelsesorganet bestemmer at prøvetiden skal være kortere. Ved sykefravær i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden tilsvarende fraværets lengde. Dette er nytt, og innebærer en harmonisering med arbeidsmiljøloven § 15-6 fjerde ledd. Det er ikke adgang til å forlenge prøvetiden ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver. Forlengelse kan bare skje når den ansatte ved ansettelsen ble skriftlig orientert om adgangen til dette, og arbeidsgiver skriftlig har orientert om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden.

Oppsigelsesfristen i prøvetiden er utvidet fra tre uker til én måned sammenlignet med tjenestemannsloven.

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Adgangen til oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold blir etter statsansatteloven § 19 nå den samme i staten som etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Oppsigelse som skyldes virksomhetens forhold, vil ikke være saklig dersom arbeidsgiver har annen passende stilling i virksomheten å tilby arbeidstakeren. Med «virksomheten» menes her den virksomheten arbeidstakeren er ansatt i, eksempelvis det aktuelle departement. Arbeidsgiver må før beslutning om oppsigelse tas, foreta en interesseavveining mellom virksomhetens behov for å avslutte arbeidsforholdet opp mot de ulemper en oppsigelse får for arbeidstaker.

Ekstern fortrinnsrett

Statsansatte som blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett til annen passende stilling i staten. Kravet til tjenestetid var etter tjenestemannsloven 2 år for fast ansatte og 4 år for midlertidig ansatte. Dette skillet er ikke videreført i statsansatteloven. Ekstern fortrinnsretten gjelder nå for statsansatte som har vært sammenhengende ansatt i virksomheten i til sammen minst tolv måneder de siste to årene, uavhengig av fast eller midlertidig ansettelse.

Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og to år etter oppsigelsesfristens utløp. Dette innebærer en utvidelse sammenlignet med tjenestemannsloven. Kravet om nødvendige faglige og personlige egenskaper for stillingen er videreført.

Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Arbeidstakere som ikke er i stand til å gjenoppta arbeidet på grunn av sykdom, ikke lenger har de kvalifikasjoner som er nødvendige for stillingen, eller på grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er uskikket for stillingen, kan sies opp etter statsansatteloven § 20. Dette er i hovedsak en videreføring av tjenestemannslovens regler. I tillegg er det åpnet for oppsigelse dersom arbeidstakeren gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter, noe som innebærer en utvidelse av oppsigelsesadgangen i forhold til tidligere lov.

Flytteplikt

Det gjelder ikke lenger en ubetinget flytteplikt for statsansatte uavhengig av geografisk avstand. Som en følge av dette oppheves ordningen med fritak for flytteplikt.

Overgangsregler

I statsansatteloven kapittel 7 er det fastsatt enkelte overgangsregler. Blant annet vil regelen i statsansatteloven § 9 tredje ledd, om at enkelte midlertidige ansatte skal anses som fast ansatte når de har vært sammenhengende ansatt i mer enn tre år, først gjelde for arbeidsavtaler som er inngått etter lovens ikrafttredelse. Personalreglement i virksomheter er gyldige inntil de blir opphevet eller avløst av nytt reglement, men ikke lenger enn to år etter ikrafttredelse.

Endret begrepsbruk

Loven innebærer på flere punkter språklige endringer/endret begrepsbruk. Eksempelvis endres «tjenestemann» til «arbeidstaker», «tilsetting» til «ansettelse», «formann» til «leder», m.m. Dette nødvendiggjør endringer i maler for ansettelse m.m.   

Den 1. juli trådte også ny forskrift til statsansatteloven i kraft. Forskriften erstatter den tidligere forskriften til tjenestemannsloven.

Kluge har allerede bistått statlige virksomheter med materielle og språklige oppdateringer og endringer av deres arbeidsavtaler. Vårt arbeidsrettsteam har omfattende erfaring innenfor feltet, og bistår gjerne – enten det er enkeltspørsmål knyttet til det nye regelverket, eller en mer omfattende gjennomgang av arbeidsavtalene og personalreglementet i virksomheten