Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Nye forskriftsbestemmelser om miljø trer i kraft 1. mai 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har denne uken vedtatt en ny bestemmelse om miljø og klima ved offentlige anskaffelser, herunder en bestemmelse om 30 prosent vekt eller mer, ved bruk av miljø som tildelingskriterium.
Arbeidsliv og offentlig sektor Offentlige anskaffelser

Den nye bestemmelsen er inntatt i både forsyningsforskriften, anskaffelsesforskriften og konsesjonskontraktforskriften, og i disse forskriftenes alminnelige del. Det vil si at bestemmelsen vil gjelde ved anskaffelser både over og under EØS-terskelverdi i samtlige forskrifter.

Oppdragsgiver skal etter den nye bestemmelsen «legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent».

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i anskaffelsesloven § 5, hvor det blant annet heter at oppdragsgiver skal «innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant».

Anskaffelsesregelverkets generelle bestemmelse om oppdragsgivers plikt til å fastsette tildelingskriterienes relative vekt i prosent gjelder bare ved anskaffelser over EØS-terskelverdi i klassisk sektor og forsyningssektorene, og etter gjeldende rett har oppdragsgiver stor grad av handlefrihet når det gjelder den konkrete fastsettelsen. Den nye bestemmelsen innebærer en innsnevring av oppdragsgivers ellers vide innkjøpsfaglige skjønn når det gjelder fastsettelse av tildelingskriterienes innbyrdes vekt og prioritering, både over og under EØS terskelverdi, i alle de 3 forskriftene.

Som det fremgår av ordlyden i den nye bestemmelsen, oppstiller den imidlertid ikke en absolutt plikt til å benytte en vekt på 30 prosent eller mer dersom oppdragsgiver velger å benytte miljø som tildelingskriterium. Isolert sett kan bestemmelsen fremstå som en ren ordensbestemmelse (jf bruken av «bør» og «som hovedregel»), men dette er ikke åpenbart. Det er også uklart hvilke forhold som kan begrunne unntak fra «hovedregelen». Anskaffelsesloven oppstiller en plikt til å vektlegge minimering av miljøbelastning og å fremme klimavennlige løsninger ved anskaffelser der dette er relevant, og 30 prosent - regelen må tolkes i lys av denne plikten. Dette blir antagelig en særlig aktuell problemstilling dersom det ikke ellers er fastsatt miljøkrav i den konkrete anskaffelsesprosessen.

En usikkerhet vedrørende fortolkningen av den nye bestemmelsen er uheldig, da dette vil kunne medføre at offentlige oppdragsgivere unnlater helt å benytte miljø som tildelingskriterium. En annen mulighet til å oppfylle oppdragsgivers plikt til å ivareta miljøhensyn er å innta minstekrav vedrørende miljø i konkurransegrunnlagets ytelsesbeskrivelse. Ulempen med dette er at oppdragsgiver da risikerer ikke å få tilgang til den nyeste miljøteknologien markedet kan tilby.

Den nye forskriftsbestemmelsen trer i kraft allerede 1. mai 2017. Det er i endringsforskriften ikke gitt noen særlige overgangsbestemmelser. Inntil det eventuelt kommer nærmere veiledning fra departementet, bør det etter vår vurdering legges til grunn at bestemmelsen kommer til anvendelse ved anskaffelser som kunngjøres den 1. mai 2017 eller senere. Dette svarer til det som gjelder for ikrafttredelsen av det nye anskaffelsesregelverket den 1. januar 2017, se for eksempel forskriften i klassisk sektor § 32-2.

Dette innebærer da at en oppdragsgiver som per slutten av april 2017 har kommet langt i sin planlegging av en anskaffelse, herunder utformingen av konkurransegrunnlaget, eventuelt må endre vekten av miljøkriterier for tildelingen, med mindre anskaffelsen kunngjøres før 1. mai 2017.

Endringsforskriften og høringsdokumentene finner du her:
lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2017-04-20-484
regjeringen.no/no/dokumenter/ny-forskriftsbestemmelse-i-regelverket-om-offentlige-anskaffelser/id2520111/