Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsmiljøloven

Stortinget har vedtatt nye regler om såkalte «konkurranseklausuler», «kundeklausuler» og «rekrutteringsklausuler» i arbeidsavtaler. De nye reglene er plassert i arbeidsmiljølovens (aml.) kapittel 14 A. For nye ansettelsesavtaler gjelder reglene fra 1. januar 2016. Fra 1. januar 2017 gjelder reglene også for klausuler i ansettelsesavtaler som var inngått før lovbestemmelsene trådte i kraft.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

En konkurranseklausul er en bestemmelse i en arbeidsavtale som forhindrer arbeidstaker fra å arbeide hos en konkurrent av sin tidligere arbeidsgiver, for en periode etter at arbeidstaker har sluttet hos sin tidligere arbeidsgiver.

En kundeklausul er en bestemmelse som skal forhindre at arbeidstaker tar med seg sin tidligere arbeidsgivers kunder over til ny arbeidsgiver eller til egen virksomhet.

En rekrutteringsklausul begrenser en avtaleparts mulighet til å rekruttere den andre avtalepartens ansatte.

Nedenfor finner du en kortfattet oversikt over de nye reglene. Vi vil i løpet av kort tid invitere til frokostseminar for å redegjøre nærmere for disse bestemmelsene.

1. De nye reglene om konkurranseklausuler

Nye aml. §§ 14 A-1 og 14 A-2 regulerer konkurranseklausuler. Slike klausuler er bare gyldige dersom:

 • De er avtalt skriftlig.
 • Arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse på det tidspunkt klausulen gjøres gjeldende. Arbeidsgiver må, på forespørsel fra arbeidstaker, gi en skriftlig redegjørelse for dette særlige behovet for vern.
 • Forbudet ikke varer lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet.
 • Arbeidsgiver betaler kompensasjon tilsvarende 100 % av arbeidstakers lønn opp til 8G og minst 70 % av lønn mellom 8G og 12G. Lønn over 12G kompenseres ikke.
 • Konkurranseklausulen kan ikke gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgivers side hvis oppsigelsen ikke er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. Klausulen kan heller ikke gjøres gjeldende dersom arbeidstaker har avsluttet arbeidsforholdet fordi arbeidsgiver har misligholdt arbeidsavtalen.

2. De nye reglene om kundeklausuler

En kundeklausul avtales for å hindre at arbeidstaker skal ta med seg arbeidsgivers kunder over til ny arbeidsgiver eller til egen virksomhet. I henhold til ny aml. § 14 A-4 kan arbeidstaker forplikte seg til ikke å kontakte sin tidligere arbeidsgivers kunder. Slike klausuler gjelder med følgende begrensninger:

 • Den må avtales skriftlig  
 • Klausulen kan maksimalt gjelde for en periode på ett år etter arbeidsforholdets opphør.
 • Arbeidsgiver skal gi en skriftlig redegjørelse for behovet for beskyttelse i henhold til denne bestemmelsen. Redegjørelsen skal angi hvilke kunder klausulen gjelder for.
 • Klausulen gjelder bare kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for i løpet av det siste året før arbeidsgiver fremlegger sin skriftlige redegjørelse for behovet for beskyttelse. 
 • Klausulen kan ikke gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgivers side hvis oppsigelsen ikke er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. Klausulen kan heller ikke gjøres gjeldende dersom arbeidstaker har avsluttet arbeidsforholdet fordi arbeidsgiver har misligholdt arbeidsavtalen.

3. De nye reglene om rekrutteringsklausuler

Rekrutteringsklausuler begrenser en avtaleparts mulighet til å rekruttere den andre avtalepartens ansatte. Lovvedtaket regulerer ikke slike avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidsgivers ansatte. Det vil derfor som utgangspunkt være adgang til å avtale slike klausuler i arbeidsavtaler. Den nye aml § 14-6 innebærer imidlertid at to virksomheter ikke kan inngå slike avtaler seg imellom. Slike avtaler er likevel lovlige i to situasjoner:

 • Ved reelle forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. Slike avtaler kan gjøres gjeldende under forhandlingene, og inntil seks måneder etter at forhandlingene strandet.
 • Når det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse. Avtalen kan gjøres gjeldende i inntil seks måneder etter tidspunktet for overdragelsen. Når virksomhetsoverdragelsen er gjennomført må arbeidsgiver skriftlig informere alle berørte arbeidstakere om rekrutteringsklausulen.