Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Nye varslingsbestemmelser i arbeidsmiljøloven er nå klare

I begynnelsen av juni i år, vedtok Stortinget nye varslingsbestemmelser i arbeidsmiljøloven. Endringene får betydning på flere områder.

Varsling etter arbeidsmiljøloven innebærer at en arbeidstaker melder ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Reglene skal verne om arbeidstakers ytringsfrihet til å uttale seg om ulovlige og uetiske forhold, og sørge for at kritikkverdige forhold avdekkes og slås ned på. Arbeidsmiljølovens nåværende regler om varsling består av tre hovedbestemmelser:

  • § 2-4 som nedfeller arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold,
  • § 2-5 som forbyr gjengjeldelse overfor varslere, og
  • § 3-6 som bestemmer at virksomheter som hovedregel skal utarbeide interne rutiner for varsling

20. juni 2016 sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut høringsnotat med forslag til endringer i reglene om varsling i arbeidsmiljøloven. Etter høringsrunden ble det i slutten av mars sendt over et lovforslag, Prop. 72 L (2016–2017), til Stortinget. Forslaget er nå ferdigbehandlet av Stortinget, og inneholder følgende endringer:

1. Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere plikter å utarbeide varslingsrutiner. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten. Rutinene skal minst inneholde:

  • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
  • fremgangsmåte for varsling
  • fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling

2. Innleide arbeidstakere får varslervern, ved at de har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til den som leier inn arbeidskraft. Tilsvarende blir de beskyttet mot gjengjeldelse fra både innleier og arbeidsgiver. Forbudet mot gjengjeldelse innebærer at arbeidsgiver og innleier ikke kan utsette arbeidstakeren for ugunstig behandling som en følge av og en reaksjon på varsling. Ulovlig gjengjeldelse kan medføre erstatningsplikt overfor arbeidstakeren.

3. Det innføres taushetsplikt for arbeidstakernes identitet ved varsling om kritikkverdige forhold til offentlige myndigheter.

4. Arbeidsmiljølovens regler for varsling blir samlet i et nytt kapittel 2A.

I tillegg kan nevnes at Stortinget kom med to anmodningsvedtak. For det første skal regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag som sikrer at utsendte arbeidstakere også omfattes av varslingsreglene. For det annet må regjeringen utrede og vurdere en eventuell tidsgrense for utsendte arbeidstakeres arbeidsforhold i Norge, før de omfattes av alle reguleringene i arbeidsmiljøloven. Også dette forslaget må regjeringen komme tilbake til Stortinget med.

Reglene nevnt i punktene 1 til 4 trer trolig i kraft så tidlig som 1. juli 2017. Arbeidsgivere bør derfor allerede nå undersøke egne varslerrutiner, og sørge for at de blir oppdatert i samsvar med lovendringene.