Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
oslo by

Har du ansatte som pendler til Norge? Dette må du vite!

Fra og med 29. januar 2021 gjelder nye og strengere regler for innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun nordmenn og utlendinger som bor i Norge, ha adgang til å reise inn i Norge.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern Entrepriserett Fast eiendom

Full stopp – også for arbeidstakere bosatt i Sverige og Finland

Arbeidstakere som pendler regelmessig over grensen til Sverige eller Finland, har tidligere vært unntatt en rekke restriksjoner, i henhold til covid-19-forskriften § 6b. Dette unntaket fjernes natt til 29. januar 2021, og innebærer at ukependlere blant annet fra Sverige og Finland ikke lenger har mulighet til å reise inn til Norge. Det vil fortsatt gjelde unntak for varetransport og samfunnskritisk virksomhet.

For øvrig vil følgende grupper nå nektes adgang til riket:

  • Utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)

  • Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk

  • Utlendinger fra land utenfor EØS, som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student

  • Utlendinger som skal gjøre forskningsarbeid eller arbeide med film- eller serieproduksjon og som er unntatt krav om oppholdstillatelse

At det innføres innreiseforbud til Norge, innebærer at utlendinger ikke lenger vil kunne gå i karantene i Norge.

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre?

I utgangspunktet ligger det utenfor arbeidsgivers styringsrett å nekte arbeidstaker å oppholde seg i utlandet i forbindelse med ferie og fritid.

Med det nye innreiseforbudet vil en reise til Sverige eller Finland medføre at arbeidstaker ikke kan møte på jobb så lenge innreiseforbudet gjelder. Etter vår mening må arbeidsgiver som hovedregel kunne kreve at arbeidstaker forholder seg slik at han/hun har mulighet til å utføre sine plikter i henhold til arbeidsavtalen. Dersom arbeidstaker reiser ut av landet, og dermed ikke har mulighet til å møte på jobb, kan arbeidstaker heller ikke kreve lønn under sitt fravær. Uteblivelsen fra jobb kan også få betydning for arbeidstaker ansettelsesforhold.

Der det foreligger særlige, individuelle og personlige hensyn, bør partene vurdere om det er mulig å komme til løsninger for reise til hjemlandet.

Siden innreiseforbudet er helt nytt, kan man selvfølgelig ikke vite med sikkerhet hvordan en slik håndtering vil stå seg ved en senere domstolsbehandling. Vi mener likevel det er det er verdt å legge seg på en slik linje, da vi har vanskelig for å se hvilket grunnlag en arbeidstaker skal ha for å kreve lønn ved fravær som ikke er avklart med arbeidsgiver.

Arbeidsgivere som frykter at arbeidstakere vil reise ut av landet og dermed ikke ha mulighet til å møte på jobb, bør informere de ansatte om at arbeidsdagene fortsetter som normalt. Videre bør det informeres om at arbeidsgiver forventer at de ansatte forholder seg slik at de kan møte på jobb og utføre sine arbeidsplikter i henhold til ansettelsesavtalen.

Store konsekvenser for bygge- og anleggsbransjen

Det er ingen tvil om at innreiseforbudet vil kunne ha store konsekvenser for bygge- og anleggsbransjen, både i form av forsinkelser og potensielle erstatningskrav. I en del tilfeller vil innreiseforbudet kunne gi grunnlag for fristforlengelse. Hvorvidt entreprenøren har rett til fristforlengelse, vil bero på kontrakten mellom partene.