Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Sameier og borettslag – hva med fysiske fellesmøter under dagens smitteverntiltak?

Dagens smitteverntiltak medfører en rekke rettslige og praktiske utfordringer – også for eierseksjonssameier og borettslag. Vi mottar i disse dager henvendelser fra eierseksjonssameier og borettslag knyttet til blant annet avholdelse av årsmøter og generalforsamlinger. Nedenfor skisseres noen utgangspunkt for hvilke regler som gjelder på dette området, samt mulige praktiske tilnærminger.
Koronavirus Fast eiendom

Generalforsamlingen og årsmøtet har den øverste myndigheten i henholdsvis borettslag og eierseksjonssameier, og møtene skal holdes innen utgangen av juni hvert år. I tillegg avholdes slike møter når det anses nødvendig i forbindelse med at viktige beslutninger skal tas. Men hvordan kan fellesmøter med potensielt mange beboere gjennomføres, når smitteverntiltakene søker å hindre større ansamlinger av mennesker?

Digital møteavholdelse gjennom Teams, Skype e.l.

Det er ikke tvil om at både borettslagslovens og eierseksjonslovens bestemmelser forutsetter at fellesmøtene skal avholdes med fysisk felles oppmøte. Digital deltakelse og gjennomføring er ikke regulert i noen av lovene, i motsetning til for eksempel aksjeloven § 5-11 b. som gir adgang både til å delta på generalforsamlingen ved hjelp av elektroniske hjelpemidler og til å bruke forhåndsstemme. Disse reglene gjelder også boligaksjeselskap. Verdt å merke er at nærings- og fiskeridepartementet i nylig pressemelding av 18. mars 2020 presenterte nye regler for selskap generelt, som med hjemmel i koronaloven skal legge til rette for ytterligere bruk av digitale verktøy og midlertidig fravike regler som fordrer fysiske møter.

Det foregår et arbeid med å få på plass midlertidige regler også for boligbyggelag, eierseksjonssameier og borettslag, hvor forslag til forskrift om digitale årsmøter ble sendt på høring i går. Dersom det før ikrafttredelse av reglene er ønskelig å gjennomføre digitalt årsmøte, hvilket det etter vårt syn faktisk kan være rom for også innenfor någjeldende regelverk, må det sørges for tekniske løsninger som gjør at alle har mulighet til å delta og uttale seg. I tillegg er det viktig å benytte løsninger som sikrer notoritet omkring hvem som deltar og stemmegivningen.

Andre praktiske løsninger under dagens regelverk

Mens vi venter på avhjelpende midlertidige forskrifter på området, er det også andre måter å tilpasse seg på innenfor någjeldende regelverk.

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven åpner for at henholdsvis andelshaverne og sameierne kan møte ved fullmektig. Slik kan flertallet av beboerne gi fullmakter til et mindre antall, for eksempel styret, som kan møte og stemme på vegne av de øvrige. Antall mennesker som møtes fysisk kan med dette i utgangspunktet reduseres til et minimum. Her er det imidlertid et poeng at borettslagsloven bare åpner for at en person kan ha to stemmer – en for seg selv og en som fullmektig. Eierseksjonsloven har ingen slik begrensning.

For beslutninger i særlig inngripende saker som krever tilslutning fra alle, er det for eierseksjonsloven presisert i forarbeidene at beslutningen ikke fattes på årsmøtet selv om årsmøtet vanligvis er det mest egnede fora for denne typen beslutninger. Det samme følger av juridisk teori knyttet til borettslagslovens bestemmelser. Den enkelte beboer kan altså gi sin skriftlige tilslutning på annet vis enn ved fysisk oppmøte på felles møte.

 

Interessert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon