Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Jente i blomstereng

Seksuell trakassering – dette er arbeidsgivers plikter

Seksuell trakassering er et alvorlig arbeidsmiljøproblem som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Seksuell trakassering kan forekomme i alle virksomheter hvor mennesker samhandler, og det er derfor viktig at arbeidsgiver er bevisst dette problemet og sine forpliktelser. Hvis arbeidsgiver ikke oppfyller sine plikter i denne forbindelse, vil det kunne medføre et erstatningsansvar for arbeidsgiver.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Hva er seksuell trakassering?  

På arbeidsplassen kan arbeidstakere utsettes for seksuell trakassering fra medarbeidere, ledere og andre man er i kontakt med gjennom arbeidet. Med «seksuell trakassering» menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Dette følger av likestillings- og diskrimineringslovens § 13 tredje ledd.

For at oppmerksomheten skal utgjøre seksuell trakassering, må den for det første være seksuelt betont eller av seksuell karakter.

Seksuell trakassering kan blant annet omfatte:

 • Språklig trakassering: kommentarer om utseende, kropp eller privatliv, andre seksuelle hentydninger
 • Ikke-språklig trakassering: Visning av seksuelle bilder eller videoer, nærgående blikk, kroppsbevegelser, blotting og liknende
 • Fysisk trakassering: Alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til seksuelle handlinger og voldtekt

For det andre må oppmerksomheten være uønsket. Det er ikke et krav at den som blir utsatt for trakassering, gir beskjed om eller på andre måter gir uttrykk for at oppmerksomheten er uønsket. Det avgjørende er om en normalt fornuftig person etter en samlet vurdering bør forstå at oppmerksomheten er uønsket.

For det tredje må oppmerksomheten være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom for den som blir utsatt for det. Formålet med oppmerksomheten er ikke avgjørende, så lenge den har en slik virkning for den som rammes. Hva som oppleves som plagsomt vil være individuelt, men vurderingen må også basere seg på en objektiv bedømmelse. Ikke enhver uønsket seksuell oppmerksomhet rammes – det kreves en viss alvorlighet.

Hva plikter arbeidsgiver å gjøre?

Arbeidsgiver skal organisere og lede arbeidet slik at ingen arbeidstakere blir utsatt for seksuell trakassering. Arbeidsgiver har etter både likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven en plikt til å forebygge at seksuell trakassering skjer. Dette innebærer at arbeidsgiver må ha tiltak av preventiv karakter på plass, for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og for å beskytte arbeidstakerne mot trakassering. Arbeidsgiver må også sørge for at arbeidstakerne er beskyttet mot seksuell trakassering av eksterne aktører, som for eksempel virksomhetens kunder eller samarbeidspartnere.

Hvis arbeidsgiver mottar et varsel om at en arbeidstaker utsettes for seksuell trakassering, må dette følges forsvarlig opp. Dersom arbeidsgiver ikke følger opp varselet godt nok, vil arbeidsgiver kunne holdes ansvarlig for den seksuelle trakasseringen. Dette var tilfelle i en sak der Høyesterett nylig avsa dom. Arbeidsgiveren og to kunder ble i lagmannsretten dømt til å betale erstatning til en kvinnelig mekaniker, som hadde blitt utsatt for seksuell trakassering av to kunder. Dette hadde hun varslet arbeidsgiver om. Arbeidsgiver aksepterte dommen, men kundene anket dommen til Høyesterett – uten hell. Én av kundene måtte også betale oppreisningserstatning, dvs. erstatning for ikke-økonomisk skade.

Hvilke konkrete tiltak som bør iverksettes vil avhenge av situasjonen og karakteren av hendelsen. Det er ikke et krav at arbeidsgiver faktisk klarer å forhindre ethvert tilfelle av seksuell trakassering, men man må ha forsøkt å forhindre dette. 

Råd til arbeidsgivere for håndtering av seksuell trakassering på arbeidsplassen: 

 • Holdningskampanjer e.l. for å forebygge uønsket adferd:
  Sørg for at det er åpenhet mellom ansatte og ledelsen om temaet, samt at klare rutiner og retningslinjer er på plass. Dette vil kunne trygge arbeidstakerne og sørge for en god ytringskultur på arbeidsplassen. Ledelsen bør kommunisere tydelig at seksuell trakassering ikke aksepteres.
 • Kartlegging og risikovurdering
  Arbeidsgiver må kartlegge og vurdere den risiko som foreligger for seksuell trakassering, og i hvilke situasjoner det er størst fare for seksuell trakassering. Det er da viktig å samarbeide med arbeidstakerne. Når risikoen er kartlagt må nødvendige tiltak for å forebygge seksuell trakassering iverksettes.
 • Opplæring og informasjon
  Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere har tilstrekkelig informasjon om risikofaktorer i sitt arbeid, og at de gis nødvendig opplæring i å håndtere eventuelle situasjoner. Rutiner og tiltak skal være godt kjent for de ansatte.
 • Rutiner for varsling av trakassering
  Arbeidsgiver må ha varslingsrutiner på plass. Rutinene utvikles i samarbeid med de ansatte/tillitsvalgte og skal minimum inneholde oppfordring til å varsle, fremgangsmåte for varsling og fremgangsmåte for hvordan arbeidsgiver følger opp varsling.
 • Oppfølging av hendelser
  Dersom arbeidsgiver blir klar over at seksuell trakassering forekommer, har arbeidsgiver en undersøkelses- og aktivitetsplikt. Dette innebærer at arbeidsgiver plikter å undersøke varselet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Arbeidsgiver må både ivareta varslers og omvarsledes rettigheter i forbindelse med oppfølgingen av et varsel.
 • Konsekvenser for den som utøver seksuell trakassering
  Dersom arbeidsgiver etter en undersøkelse finner at seksuell trakassering har funnet sted, må det sørges for at slik adferd faktisk får konsekvenser. Dette gjelder uavhengig av om trakasseringen utføres av en annen ansatt eller en av virksomhetens kunder, gjester, e.l.

Våre arbeidsrettsadvokater har lang erfaring med å bistå private virksomheter og offentlige aktører ved anklager om seksuell trakassering fra ansatte på alle nivåer. Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby.