Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Foto: Eugenio Mazzone | Unsplash

Statsbudsjettet 2020 | Kort oppsummert

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2020 ble fremlagt i dag, 7. oktober 2019. Årets statsbudsjett innebærer ingen vesentlige endringer verken på skatte- eller merverdiavgiftsområdet. Skattesatsen på alminnelig inntekt forblir uendret på 22%.
Industri, handel og finans Skatt og avgift

Her gis en oversikt over de mest sentrale foreslåtte endringene på skatteområdet

 • Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap endres ved at maksimalt antall ansatte økes fra ti til tolv, og hvor maksimal opsjonsfordel per ansatt økes fra 500 000 kroner til 1 million kroner.
  - Vår erfaring er at denne opsjonsskatteordningen er lite benyttet på grunn av de strenge vilkårene. Endringene vil nok ikke føre til vesentlig økt bruk av ordningen.

 • SkatteFUNN-ordningen forenkles ved at fradragsprosenten settes til 19 prosent uansett selskapets størrelse. Videre foreslås likt fradragsgrunnlag på 25 millioner kroner både for egenutviklet og innkjøpt FoU.
  - Timesats for egenutviklet FoU økes fra 600 til 700 kroner. Timesatsen skal nå også gjelde ved kjøp av tjenester fra nærstående for å unngå at høyere timepriser benyttes konserninternt.
  - For å begrense misbruk foreslås at fradragsretten begrenses til kostnader til kjøp av FoU-tjenester fra EØS samt de land der det foreligger skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale.

 • Dagens særskilte verdsettelsesregel i skatteloven § 4-13 for aksjer i nystiftede ikke-børsnoterte aksjeselskaper foreslås fjernet.
  - Forslaget innebærer at ikke-børsnoterte norske aksjer skal verdsettes til aksjens andel av selskapets skattemessige formuesverdi. Gjeldende rett er at aksjene i nystiftet selskap verdsettes til summen av aksjenes pålydende og overkurs.
  - Endringen vil medføre at formuesskatten ikke lenger kan reduseres, eksempelvis ved utfisjonering av eiendom til et nystiftet søsterselskap.

 • Verdsettelsestidspunktet for ikke-børsnoterte selskaper, som har vært det overtakende selskapet i en forenklet fusjon eller en omvendt mor-datter fusjon, foreslås endret fra 1. januar i inntektsåret til 1. januar i skattefastsettelsesåret. 
  - Verdioverføringer som følger av slike fusjoner vil dermed fanges opp ved formuesfastsettingen for det aktuelle inntektsåret, også hvor det ikke gjennomføres en kapitalendring ved fusjonen.

 • 2019 er det første året hvor rentebegrensningsregelen for konsern gjelder både for intern og ekstern gjeld.
  - Regjeringen har foreslått at rentebegrensningsreglen nå også skal omfatte selskap som har adgang til å konsolidere datterselskap linje for linje etter IFRS. Dette for å forhindre at selskaper unngår rentebegrensningsreglene ved ikke å foreta slik konsolidering.
  - Regjeringen foreslår videre at selskap i konsern som er overtakende selskap i en fusjon i inntektsåret ikke kan benytte unntaksregelen på selskapsnivå.

Oversikt over de mest sentrale foreslåtte endringene på merverdiavgiftsområdet

 • Finansdepartementet melder i statsbudsjettet at de skal gjennomgå høringsinnspillene til «NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats», og at regjeringen vil komme tilbake med sine vurderinger i senere budsjetter.

 • Regjeringen foreslår å avvikle dagens fritak for merverdiavgift og særavgifter ved vareinnførsel med verdi under 350 kroner.
  - For varer med verdi opp til 3 000 kroner skal utenlandske selgere eller formidlere oppkreve avgifter gjennom en forenklet ordning (en utvidelse av dagens VOES-ordning). Ikrafttredelse er fra det tidspunkt Kongen bestemmer.
  - Restriksjonsbelagte varer og næringsmidler vil ikke omfattes av denne forenklede registreringsordningen. For disse varetypene foreslår regjeringen at fritaket for merverdiavgift og særavgifter ved vareinnførsel med verdi under 350 kroner oppheves fra 1. januar 2020.