Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Statsstøtte og koronaviruset – 16 tiltak godkjent under det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket

EU-Kommisjonen vedtok den 19. mars et midlertidig statsstøtterettslig rammeverk for å bidra til kontinuitet i økonomien under og etter koronautbruddet. Siden vedtakelsen har 16 tiltak blitt godkjent. I denne artikkelen gir vi en oppdatering på hvordan EU-Kommisjonen har praktisert det midlertidige støtteregelverket, samt en kort innføring i de to garantiordningene vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA.
Konkurranse-, EØS- og statsstøtterett Koronavirus

Kluge har tidligere publisert en artikkel om det midlertidige statsstøtterettslige rammeverket vedtatt av EU-Kommisjonen for å gi medlemslandene mulighet til å iverksette raske og effektive tiltak for å støtte selskaper som har økonomiske utfordringer som følge av koronaviruset. I denne artikkelen skal vi gi en oppdatering på hvordan EU-Kommisjonen har praktisert det nye midlertidige støtteregelverket, samt gi en kort innføring i garantiordningen som EFTAs overvåkningsorgan (ESA) nylig vedtok for mikro, små og mellomstore bedrifter (SMBer) i Norge og garantiordningen for flyselskaper.

Koronarelaterte statsstøttevedtak

Det midlertidige støtteregelverket ble vedtatt 19. mars med formål om å åpne for medlemslandenes mulighet til å benytte fleksibiliteten i statsstøtteregelverket for å bidra til kontinuitet i økonomien under og etter koronautbruddet. Siden støtteregelverket ble vedtatt har EU-Kommisjonen godkjent til sammen 14 støttetiltak i 9 forskjellige medlemsland innenfor et bredt spekter av sektorer, for eksempel alt fra produksjon av medisinsk utstyr til tilskuddsordninger til selvstendige næringsdrivende.

Felles for støttetiltakene som hittil er er blitt godkjent, er at medlemslandets notifisering er utformet tett opp til de tillatte tiltakene som det midlertidige støtteregelverket åpner for. Godkjenningene tyder på at EU-Kommisjonen vil anse tiltak utformet i tråd med det midlertidige støtteregelverket som nødvendig, passende og forholdsmessig for å avhjelpe koronautbruddets «serious disturbance in the economy of a Member State», jf. TEUV artikkel 107(3)(b). Videre har de 14 tiltakene som allerede er blitt godkjent, blitt godkjent innenfor en tidsramme på 10 dager, hvorav det raskeste tiltaket ble godkjent på under 24 timer.

Dette mener vi tyder på at tiltak utformet i tråd med det midlertidige støtteregelverket bidrar til hurtig godkjenning fra EU-Kommisjonen som igjen gjør det mulig å iverksette tiltakene raskt.

I tillegg til tiltakene godkjent av EU-Kommisjonen, har ESA godkjent to garantiordninger i Norge i tråd med det midlertidige støtteregelverket. En garantiordning for SMBer og en garantiordning for flyselskaper.

Garantiordningen for mikro, små og mellomstore bedrifter

25. mars notifiserte norske myndigheter en garantiordning som skal sikre tilgang på likviditet for SMBer under koronautbruddet. Garantiordningen ble utformet i tråd med det midlertidige støtteregelverket vedtatt av EU-Kommisjonen, og tiltaket ble godkjent av ESA allerede 26. mars.

Bakgrunnen for garantiordningen er at mange av SMBene nå rammes av en akutt mangel på likviditet. Bedriftene må fortsatt betale sine faste kostnader, men har få eller ingen inntekter på nåværende tidspunkt. For noen er den manglende betalingsevnen allerede akutt. Mens, mange andre sannsynligvis kommer til å være i alvorlig likviditetsmangel innen kort tid.

Norske myndigheter skal gjennom ordningen stille offentlige garantier for investerings- og arbeidskapitallån som bankene yter til SMBene for å dekke det umiddelbare likviditetsbehovet. Bankene kan med lånegarantiordningen yte lån til bedriftene med en statlig garanti på 90 prosent av lånebeløpene. Garantiordningen kan benyttes av bedrifter med inntil 250 ansatte og med mindre enn 50 millioner euro i omsetning. Rammen for det totale lånebeløpet som skal dekkes gjennom garantiene kan være opp til 50 milliarder kroner, og vil fordeles på alle finansforetak som har konsesjon til å drive i Norge.

Garantiordningen for flyselskapene

ESA har også godkjent en garantiordning i Norge for flyselskaper som mangler likviditet på grunn av koronautbruddet. Bakgrunnen for garantiordningen er at etterspørselen etter flyreiser i Norge har sunket betydelig på grunn av tiltakene iverksatt for å dempe koronautbruddet. Dette har alvorlige konsekvenser for flyselskapene.

Tiltaket ble notifisert av norske myndigheter 30. mars og godkjent av ESA samme dag. Slik som de øvrige godkjente tiltakene, er også garantiordningen for flyselskapene utformet i samsvar med det midlertidige støtterettslige rammeverket. Som ESA selv sier har de arbeidet raskt for å godkjenne den foreslåtte garantiordningen, noe som gjenspeiler hvilken prioritet tiltak i forbindelse med koronautbruddet gis. Det heter i meldingen at godt samarbeid med både EU-Kommisjonen og norske myndigheter har lagt til rette for en rask avgjørelse.

For myndigheter som utarbeider statsstøtteordninger for å forsøke å begrense de økonomiske konsekvensene av utbruddet, anbefaler Kluge å sette seg godt inn i det midlertidige støtteregelverket når man utformer de nye ordningene. Dette vil føre til hurtig godkjenning fra ESA, og dermed kan tiltakene iverksettes raskt.

Kluges eksperter følger nøye med på den raske utviklingen i statsstøtteregelverket som følge av koronaviruset og bistår både offentlige og private aktører i praktiseringen av det nye regelsettet. Dersom du har spørsmål knyttet til statsstøtte kan du gjerne ta kontakt med oss.

 

Interessert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon