Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
lamper

Regjeringen med forslag til endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven

Regjeringen kom den 5. april med en lovproposisjon (Prop 74 L) som følger opp Varslingsutvalgets utredning (NOU 2018:6). Her gjennomgås de viktigste endringsforslagene fra Arbeids- og sosialdepartementet.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Departementet foreslår at hensynet til et godt ytringsklima tas inn i arbeidsmiljølovens (aml.) formålsbestemmelse gjennom ny § 1-1 bokstav c.

Videre foreslår Departementet å utvide varslingsbestemmelsenes virkeområde i aml. § 1-6 til enkelte grupper som ikke er arbeidstakere i lovens forstand. Etter forslaget skal elever, verne – og tjenestepliktige, pasienter, personer under opplæring, og deltakere i arbeidsmarkedstiltak være omfattet av varslervernet når de utfører arbeid i virksomheten.

Det nærmere innholdet i begrepene «kritikkverdige forhold» og «forsvarlig fremgangsmåte» foreslås lovfestet gjennom endringer i § 2 A-1 og § 2 A-2, uten at dette innebærer noen endring i dagens rettstilstand. Det fremheves også at varslingsreguleringen skal avgrenses mot ytringer som kun gjelder eget arbeidsforhold. Dette er en viktig avklaring, og bidrar bl.a. til å klargjøre at varslingsreglene ikke gjelder typiske personalkonflikter.

I ny § 2 A-3 foreslås arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling lovfestet. Arbeidsgiver skal for det første sørge for at varselet blir tilstrekkelig undersøkt innen rimelig tid. Videre skal arbeidsgiver påse at varsleren har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, samt sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse. Disse pliktene har arbeidsgiver også i dag, men endringsforslagene bidrar til å understreke ansvaret. Det er imidlertid fortsatt slik at arbeidsgiver ikke har plikt til å foreta grundigere undersøkelser enn det varselet saklig sett tilsier.

Departementet foreslår i ny § 2 A-4 å lovfeste hva som innholdsmessig ligger i forbudet mot gjengjeldelse. Dette er ment å tydeliggjøre at gjengjeldelsesbegrepet skal forstås meget vidt. Endringene er av pedagogisk art, og er ikke ment å endre dagens rettstilstand.

For varslere som møtes med gjengjeldelse foreslår Departementet i ny § 2 A-5 at disse skal ha rett til å kreve erstatning for sitt økonomiske tap uten hensyn til arbeidsgivers skyld (objektivt ansvar). Dette er en endring fra nåværende § 2 A-2 (3), hvor det kun er oppreisningserstatning som kan kreves uten hensyn til skyld.

Endelig foreslår Departementet at virksomhetens varslingsrutiner skal beskrive arbeidsgivers saksbehandling av et varsel (ny § 2 A-6). De arbeidsgivere som ikke allerede har en slik beskrivelse i rutinene, vil derfor måtte revidere varslingsrutinene sine, dersom lovforslaget vedtas.