Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Raspberry
Foto: Annie Spratt/Unsplash

Økte krav til arbeidsgiveres rapportering av naturalytelser

Med virkning fra 1. januar 2019 ble det innført endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold. En rekke ansattgoder som tidligere ble behandlet som skattefrie skal nå innrapporteres og beskattes som arbeidsinntekt.
Arbeidsrett/personvern Skatt og avgift

Lovendringene for skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. Den kanskje praktisk viktigste endringen er utvidelsen av arbeidsgivers rapporteringsplikt knyttet til slike ytelser.

Med virkning fra 2019 har arbeidsgiver plikt til å rapportere, gjennomføre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle skattepliktige naturalytelser de ansatte mottar gjennom sitt arbeidsforhold, uavhengig av om ytelsen mottas direkte fra arbeidsgiver eller via arbeidsgivers forretningspartnere eller andre tredjeparter.

Kluge har den siste tiden bistått en rekke klienter med å vurdere deres ansattordninger, herunder hvordan ordningene hensiktsmessig kan tilpasses de nye reglene for naturalytelser. Basert på vår erfaring, er det visse typetilfeller som går igjen.

Personalrabatter – ansattes kjøp av varer til innkjøpspris

En del arbeidsplasser har svært gunstige personalrabattordninger. Et typisk eksempel er kjøp av varer som arbeidsgiver omsetter til innkjøpspris. Slike ordninger vil i særlig grad bli påvirket av lovendringene.

Etter de nye reglene kan en ansatt motta personalrabatter som samlet gir en prisreduksjon på inntil 7.000 kroner skattefritt fra arbeidsgiver per år. Personalrabatten kan videre ikke utgjøre mer enn 50 % av varens eller tjenestens omsetningsverdi. Dersom personalrabatten overstiger 50 %, skal hele fordelen beskattes som skattepliktig arbeidsinntekt.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det ved fastsettelsen av omsetningsverdien kan tas hensyn til rabatter og tilbudspriser som er allment tilgjengelige. I slike tilfeller kan den rabatterte prisen legges til grunn som omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Dette medfører at selv om rabatten har tilknytning til arbeidsforholdet, kan rabatten likevel fullt ut være skattefri i de tilfeller hvor det kan sannsynliggjøres at tilsvarende rabatt er allment tilgjengelig.

Fribilletter

I visse bransjer er det praksis å gi de ansatte fribilletter, eksempelvis til buss, tog eller forestillinger hos egen arbeidsgiver.

Utgangspunktet er at gratisbilletter til ansatte anses som en naturalytelse i arbeidsforhold, og skal skattlegges som arbeidsinntekt. Skatteloven åpner imidlertid for at visse naturalytelser i arbeidsforhold helt eller delvis kan fritas for skatteplikt.

Hvorvidt den enkelte ordningen kan anses fritatt for skatteplikt, vil bero på en konkret vurdering. Hvor ordningen er begrunnet ut fra arbeidsgivers interesse eller anses å tilføre de ansatte kompetanse som kan benyttes i utførelsen av deres arbeidsoppgaver, kan det argumenteres for at slike ytelser er fritatt fra skatteplikt. Etter vår vurdering kan det i slike tilfeller finnes gunstige, alternative løsninger, både arbeidsrettslig og skatterettslig.

Ansattes bruk av bonuspoeng

En annen mye omtalt endring, er beskatningen av ansattes bruk av bonuspoeng opptjent i jobbsammenheng. Utgangspunktet er at fordeler i form av bonuspoeng og lignende som arbeidstaker har opptjent i jobbsammenheng er skattepliktig som arbeidsinntekt, forutsatt at bonuspoengene benyttes privat.

Lovendringen har flere tilgrensede spørsmål knyttet til hvilke fordeler som skal anses som skattepliktige. Eksempelvis nevnes fordeler ved sølv- eller gullkort, eller bruk av bonuspoeng til oppgradering av flybilletter, kjøp av «fast track», inngang til lounge eller lignende. Skattedirektoratet har lagt til grunn at slike fordeler av praktiske årsaker ikke skal innrapporteres eller skattlegges.

For å overholde rapporteringsplikten har lovgiver lagt til grunn at arbeidsgiver må ha rutiner og systemer for rapportering av ytelser de ansatte mottar gjennom sitt arbeidsforhold. Vi vil anbefale alle virksomheter der naturalytelser er en del av avlønningen av ansatte, til å foreta en konkret vurdering av sine ansattordninger. Vi vil også anbefale at man utarbeider interne retningslinjer og rutiner for rapportering for å unngå skattemessige konsekvenser både for egen virksomhet og for egne ansatte.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om hvordan regelendringene påvirker deg og dine ansatte, eller ønsker bistand med utarbeidelse av retningslinjer og rutiner.