Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Ventil

Forslag om endringer i reglene om justering av merverdiavgift ved kommunesammenslåing- og deling for kommunale vann- og avløpsanlegg

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 er det foreslått å endre merverdiavgiftsloven § 9-2 ved å innta et nytt sjette ledd første punktum. Endringen medfører at overdragelse av kommunale vann- og avløpsanlegg i forbindelse med sammenslåinger og delinger ikke utløser en plikt til å justere merverdiavgift.
Eiendom og entreprise Fast eiendom Skatt og avgift

Den foreslåtte endringen bygger videre på revidert nasjonalbudsjett for 2017, der kommuner og fylkeskommuner fikk unntak fra plikten til å justere kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom som følge av sammenslåing eller deling. Forslaget innebærer imidlertid ingen endring for andre overdragelser av kapitalvaren fast eiendom der kommunen har krevd fradrag for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven.

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir det videre presisert at pliktene og rettighetene etter justeringsregelverket knyttet til vann- og avløpsanlegg, samt bygg, anlegg eller annen fast eiendom der inngående merverdiavgift er blitt kompensert, allikevel automatisk skal bli overdratt til den nye kommunen/fylkeskommunen etter sammenslåingen. På bakgrunn av dette blir det foreslått endringer både i merverdiavgiftsloven § 9-2 og merverdiavgiftskompensasjonsloven § 16, som skal gi utrykk for denne presiseringen.

Det er foreslått at endringene blir satt i kraft umiddelbart og med virkning tilbake til 1. januar 2017. Det vises til at et slikt virkningstidspunkt vil medføre at alle kommuner som inngår i kommunereformen vil være omfattet av endringsforslagene.