Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Samarbeid om tilbud – også kjeder må være oppmerksomme på konkurransereglene!

I høst ble seks virksomheter tilknyttet elektrikerkjeden El Proffen ilagt til sammen over 18 millioner kroner i gebyr av Konkurransetilsynet for ulovlig tilbudssamarbeid. Saken har relevans for enhver virksomhet som vurderer å samarbeide om tilbud – uavhengig av bransje.
Arbeidsliv og offentlig sektor Konkurranse-, EØS- og statsstøtterett Offentlige anskaffelser

El Proffen-saken – kort om saksforholdet

Seks selskaper i elektroinstallasjonsbransjen hadde gått sammen om å inngi et felles tilbud i en anbudskonkurranse. Konkurransen var utlyst av Undervisningsbygg, og gjaldt rammeavtaler om kjøp av elektrotjenester knyttet til drift og vedlikehold av skolebygg i Oslo. Alle selskapene var etablert i eller rundt Oslo.

De samarbeidende parter bestod av kjedeselskapet El Proffen, som sammen med det heleide datterselskapet EP Contracting initierte og koordinerte samarbeidet og tilbudsinngivelsen. De fem øvrige deltakerne var selvstendige elektroinstallasjonsfirmaer og medlemmer i elektrikerkjeden El Proffen. Partene ble enige om hvilke priser som skulle inngis, og leverte likelydende tilbud til Undervisningsbygg. I tillegg innga to av partene egne tilbud med avvikende, lavere priser – hvor informasjon og priser fra fellestilbudet var hensyntatt.

Undervisningsbygg reagerte, og avviste tilbudene fra de samarbeidende partene under henvisning til mistanke om konkurranserettsbrudd. Konkurransetilsynet fant at det forelå ulovlig samarbeid, og overtredelsene ble ansett som særlig grove. For flere av medlemmene utgjorde gebyret hele 10 % av selskapenes omsetning foregående år.

Verdt å merke seg

Flere av Konkurransetilsynets vurderinger er verdt å merke seg for aktører som samarbeider – eller vurderer å samarbeide – om tilbud:  

  • Bare der det er klart at de samarbeidende parter ikke objektivt sett er i stand til å inngi tilbud alene, er det adgang til å samarbeide. Dette gjelder også for samarbeid innad i en kjede.
  • Så lenge aktørene har mulighet til å inngi tilbud hver for seg, er det ikke relevant at et eventuelt samarbeid kan lede til et tilbud med samlet sett større kapasitet.
  • Når utfordringer med hensyn til kapasitet og responstid kan løses av den enkelte aktør alene med enkle grep, for eksempel ved å leie inn arbeidskraft eller gjøre interne omrokkeringer, vil slike utfordringer ikke gi legitim grunn for samarbeid.
  • Samarbeidet må ikke omfatte flere enn det som er nødvendig for å kunne levere tilbud.
  • Vurderingen av adgangen til samarbeid må gjøres ut fra det aktuelle konkurransegrunnlaget / tilbudsdokumentet. I El Proffen-saken fremgikk det av konkurransegrunnlaget at oppdragsgiver kunne tildele et konkret oppdrag til en av de øvrige rammeavtaleleverandørene dersom en leverandør ikke hadde kapasitet eller av andre grunner ikke kunne påta seg et enkeltoppdrag. Dette tilsa at det ikke var nødvendig for å inngi tilbud at leverandøren til enhver tid kunne levere full kapasitet under kontrakten.
  • At samarbeidet skjer i full åpenhet, eller at aktørene står fritt til også å levere egne tilbud, er ikke tilstrekkelig til å legitimere et samarbeid.
  • Også den som tilrettelegger for samarbeidet kan ilegges gebyr, selv om denne aktøren ikke selv direkte yter tjenester i det aktuelle markedet.

Hva innebærer vedtaket for aktører som ønsker å samarbeide?

Oppsummert er vedtaket i El Proffen-saken nok en bekreftelse på at tilbudssamarbeid kan medføre en vesentlig konkurranserettslig risiko. Dette gjelder ikke bare for de som eventuelt skal utføre oppdrag under den inngåtte kontrakten, men også for den tredjepart som tilrettelegger for tilbudet.

Før deltakelse i et felles tilbud, må det gjøres en grundig vurdering av adgangen til samarbeid i den konkrete saken, blant annet ut fra innholdet i konkurransegrunnlag / tilbudsdokumenter. Virksomhetene bør ha interne retningslinjer som sikrer at de går frem på riktig måte, herunder ved å sikre tilstrekkelig dokumentasjon for de vurderinger som er gjort. Dersom samarbeidet er vurdert som lovlig, må de samarbeidende parter dessuten være nøye med hensyn til hvilken informasjon som utveksles. Det må ikke utveksles mer informasjon enn det som er strengt nødvendig.

Vedtaket er også en viktig påminnelse om at kjeder må være oppmerksomme på konkurransereglene. Konkurransedirektør Lars Sørgard uttrykte følgende i sakens anledning: «Kjeder må være spesielt oppmerksomme på konkurranselovens grenser når de samler mange konkurrerende medlemmer i et fora.»