Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Statsbudsjettet 2017 - kort oppsummert

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 ble fremlagt i går, 6. oktober 2016. Forslaget er i stor grad en oppfølging av skattemeldingen som kom sammen med fjorårets statsbudsjett. Statsbudsjettet 2017 inneholder ingen store overraskelser.
Industri, handel og finans Skatt og avgift

Statsbudsjettet 2017 vil innebære samlede skattelettelser på ca. 2,8 milliarder kroner påløpt og 1,7 milliard bokført i 2017. Skattelettelsene består hovedsakelig av lavere inntektsskatt for personer og selskap.

Her gis en oversikt over de mest sentrale skatteendringene som foreslås:

 • Skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskaper reduseres fra 25 % til 24 %. Regjeringen forutsetter at skattesatsen settes videre ned til 23 % i 2018.
 • Økning av grunnrenteskatten for vannkraft og økning av særskatten for petroleum som betyr at det totale skattenivået for vannkraft- og petroleumsnæringen forblir uendret.
 • Oppjusteringsfaktoren for utbytte og gevinst på aksjer mv økes fra 1,15 til 1,24. Dette innebærer at det samlede skattenivå for selskap og aksjonær/deltaker sett under ett opprettholdes på om lag dagens nivå.
 • Skjermingsrenten økes for aksjonærmodellen, deltakermodellen og foretaksmodellen.
 • Aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond som medfører at personlig skattyter ikke gevinstbeskattes ved realisasjon, men først når midlene tas ut av aksjesparekontoen.
 • Den skattefrie grensen for kjøp av aksjer i arbeidsgivers selskap økes fra 1500 kroner til 3000 kroner i året.
 • Trinnskatten justeres slik at det blir moderate skattelettelser for de fleste inntektsnivåer.
 • Finansskatt innføres på lønn og overskudd i finanssektoren. Dette må ses i lys av at finansielle tjenester er unntatt fra merverdiavgift. Finansskatten har to elementer: en ekstraskatt på lønnsgrunnlaget på 5 %, og en egen skattesats på 25 % for skatt på alminnelig inntekt for finansnæringen.
 • Rederiskatteordningen utvides til å omfatte vindmøllefartøyer.
 • Bestemmelsen om 10 % startavskrivning for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d avvikles. Eiendeler i saldogruppe d kan dermed ikke avskrives ut over ordinær sats på 20 %.
 • Formuesskatt:
  - Bunnfradraget økes fra 1 400 000 kroner til 1 480 000 kroner. Satsene er uendret.
  - Det innføres en verdsettingsrabatt på 10 % for aksjer og driftsmidler. For å likebehandle eiendeler og gjeld skattemessig, reduseres også tilordnet gjeld med 10 %.
  - Sekundærbolig og næringseiendom beholder gjeldende rabatt på 20 % (verdsettelse til 80 %), men gjeld som tilordnes slik eiendom skal reduseres med 20 %. Dette reduserer den skattemessige favoriseringen av investeringer i fast eiendom og vil kunne bidra til økt investering i næringsvirksomhet.
  - Mulighet for utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd.
 • «Grønt skatteskift» ved at miljøbegrunnede avgifter økes med ca. 1,6 milliarder kroner. Det foreslås høyere drivstoffavgifter. Avgiftsøkningene kompenseres gjennom reduserte bompenger, redusert årsavgift, økt reisefradrag og økte avskrivningssatser.