Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Realisering av det grønne skiftet og fortsatt vekst i norsk fornybarnæring krever både ekspertise, engasjement og samarbeid på tvers. Kluge har et sterkt team av advokater som kan bistå alle typer aktører i dette segmentet.

Den norske fornybarnæringen representerer en betydelig verdiskapning for landet og sysselsetter et stort antall mennesker. Vannkraftsektoren er bærebjelken i næringen, men en rekke nye sektorer og aktørgrupper vokser gradvis frem. Dette inkluderer land- og havbasert vindkraft, sol og bioenergi. Realisasjon av Norges og verdens klimaambisjoner krever en storstilt elektrifisering av samfunnet. Dette nødvendiggjør en betydelig utbygging av nett-infrastruktur og ladeløsninger, og utvikling og utrulling av smarte løsninger som sikrer tilstrekkelig fleksibilitet og robusthet i kraftsystemet.

I Kluge ønsker vi å være i førersetet når det gjelder å bidra til realiseringen av det grønne skiftet.

Vi ønsker å tilrettelegge for fortsatt vekst i fornybarnæringen gjennom samarbeid og nytenkning i mange former og mellom ulike fagdisipliner. Vi har kjernekompetanse innen energirett, og har også solide fagmiljøer innen konkurranse-, EØS- og statsstøtterett, entrepriserett, selskapsrett og transaksjoner, bank og finansiering, skatt og avgift samt tvisteløsning. Vi har et sterkt engasjement for fornybarsektoren og vil sørge for å gi deg og din virksomhet klare og tydelige råd om alle typer problemstillinger som oppstår i denne bransjen.

Vil du vite mer, ta kontakt med:

«Fighting climate change and promoting climate neutral growth is a defining task. Norway fully supports the European Commission’s comprehensive vision for a European Green Deal, and we want to contribute to its implementation.”
Norges foreløpige innspill til EU og European Green Deal

Noen av våre spesialister

Om Fornybar energi og grønn vekst på

Fagforum

KILE-ordningen under press?

Den siste tiden har KILE-ordningen (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi) fått økt oppmerksomhet. Dette gjelder både fra nettselskaper som opplever at ordningen rammer urettferdig og ikke fungerer etter hensikten, og fra enkelte kundegrupper som mener at ordningen ikke gir effektive nok insentiver til nettselskapene. I denne kommentaren skal vi kort belyse den juridiske bakgrunnen for spørsmålene som er reist, og dele noen refleksjoner.

Nytt i energiretten

I dette nyhetsbrevet går vi gjennom noen sentrale nyheter innen energiretten fra de siste månedene, med fokus på varslede eller vedtatte endringer i rammevilkår og aktuelle avgjørelser fra domstolene eller forvaltningen. Denne gangen er det i hovedsak snakk om regelverksutvikling som er relevant for nettselskaper, men vi knytter også noen kommentarer til andre saker av mer generell interesse for bransjen.

Ny veileder om publisering av innsideinformasjon ved fysisk krafthandel

I juni i år publiserte Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) en ny veileder som skal hjelpe aktørene i kraftmarkedet å vurdere hva slags informasjon som er innsideinformasjon etter reglene om markedsadferd. Veilederen er basert på en ekstern rapport utarbeidet av DNV GL på oppdrag for RME. Veilederen tar for seg 17 tenkte tilfeller, og gir anvisning om hvordan disse skal vurderes opp imot de sentrale kriteriene for hva som utgjør innsideinformasjon. I denne artikkelen knytter vi noen overordnede refleksjoner til denne veilederen, og gir en oppsummering av hva vi oppfatter er de viktigste generelle prinsippene som kommer til uttrykk i veilederen.