Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Realisering av det grønne skiftet og fortsatt vekst i norsk fornybarnæring krever både ekspertise, engasjement og samarbeid på tvers. Kluge har et sterkt team av advokater som kan bistå alle typer aktører i dette segmentet.

Den norske fornybarnæringen representerer en betydelig verdiskapning for landet og sysselsetter et stort antall mennesker. Vannkraftsektoren er bærebjelken i næringen, men en rekke nye sektorer og aktørgrupper vokser gradvis frem. Dette inkluderer land- og havbasert vindkraft, sol og bioenergi. Realisasjon av Norges og verdens klimaambisjoner krever en storstilt elektrifisering av samfunnet. Dette nødvendiggjør en betydelig utbygging av nett-infrastruktur og ladeløsninger, og utvikling og utrulling av smarte løsninger som sikrer tilstrekkelig fleksibilitet og robusthet i kraftsystemet.

I Kluge ønsker vi å være i førersetet når det gjelder å bidra til realiseringen av det grønne skiftet.

Vi ønsker å tilrettelegge for fortsatt vekst i fornybarnæringen gjennom samarbeid og nytenkning i mange former og mellom ulike fagdisipliner. Vi har kjernekompetanse innen energirett, og har også solide fagmiljøer innen konkurranse-, EØS- og statsstøtterett, entrepriserett, selskapsrett og transaksjoner, bank og finansiering, skatt og avgift samt tvisteløsning. Vi har et sterkt engasjement for fornybarsektoren og vil sørge for å gi deg og din virksomhet klare og tydelige råd om alle typer problemstillinger som oppstår i denne bransjen.

Vil du vite mer, ta kontakt med:

«Fighting climate change and promoting climate neutral growth is a defining task. Norway fully supports the European Commission’s comprehensive vision for a European Green Deal, and we want to contribute to its implementation.”
Norges foreløpige innspill til EU og European Green Deal

Noen av våre spesialister

Om Fornybar energi og grønn vekst på

Fagforum

Uklart regelverk for nettinfrastruktur til havs – en bremsekloss for utviklingen

Fredag 24. juni mottok Olje- og energidepartementet to utredninger om elektrifisering, hvorav rapporten «Kraft fra land til norsk sokkel» er den ene. Rapporten gir en overordnet vurdering av muligheter og kostnader for kraft fra land til utvalgte innretninger. Den omhandler også konsekvensene for kraftsystemet av økt kraftforbruk. Rapporten utreder imidlertid ikke behovet eller mulighetene for tilpasninger i regelverket for å tilrettelegge for at elektrifiseringen kan skje på en mest mulig samfunnsmessig rasjonell måte. Partnerne Eeva Kantanen og Camilla Grytten har skrevet nærmere om noen av de regulatoriske grepene som bør vurderes.

Lansering av Regjeringens grønne krisepakke

I dag lanserte Regjeringen den varslede «grønne krisepakken» som en del av en større tiltakspakke som skal bidra til å få Norge ut av koronakrisen. Den grønne pakken har som hensikt å bidra til nye grønne jobber og omstilling av norsk økonomi. Pakken bevilger 3,6 milliarder kroner som skal gå til tiltak for å støtte næringslivet og få ned klimautslippene. Du kan også lese om utvalgte nyheter innen energiretten fra den siste måneden.

Fornybarnæringen i koronakrisen

Konsekvensene av koronaviruset, og de omfattende tiltakene som er satt i verk i Norge og resten av verden, kan få store virkninger også for fornybarnæringen. Her gir vi noen konkrete tips til tiltak som kan være lurt å sette i gang med allerede nå, for å være best mulig forberedt på det som kan komme.