Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Gro Amdal

Partner Stavanger

+47 928 81 440 Last ned CV / Last ned vcard

Spesialist innenfor regelverket for offentlige anskaffelser og alminnelig anbudsrett

Aktuelle nyheter relatert til Gro Amdal:

Ny avgjørelse fra EU-domstolen om avvisning av tilbud som oppfyller kravspesifikasjonen, men som likevel ikke er «gode nok»

EU-domstolen har nylig uttalt seg om muligheten til å benytte en avvisningsregel hvor tilbud som ikke oppnår et spesifikt angitt minstenivå for poeng i forhold til et tildelingskriterium, blir avvist uten en vurdering av tilbudet i forhold til de øvrige tildelingskriteriene.

Vilkårene for erstatningsansvar for fortjenestetapet ved brudd på anskaffelsesregelverket - Frostating lagmannsretts avgjørelse (LF-2015-187242)

EFTA-domstolen avga den 31. oktober i fjor en meget omdiskutert rådgivende uttalelse om vilkårene for erstatning ved brudd på anskaffelsesregelverket der det bl.a. konkluderes med at et enkelt brudd på regelverket om anskaffelser i seg selv vil være ansvarsbetingende. 2. mars 2018 avsa Frostating lagmannsrett dom i den underliggende erstatningssaken. I avgjørelsen legger lagmannsretten til grunn at den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen sammenholdt med det øvrige rettskildebildet ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å fravike vilkårene som Høyesterett har oppstilt for erstatning av den positive kontraktsinteresse.

Offentlige oppdragsgivere kan holdes erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag for brudd på anskaffelsesregelverket

EFTA-domstolen avsa 31. oktober i år dom i sak E-16/16 Fosen Linjen, som gjaldt krav om erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket. Ifølge EFTA-domstolen kan en offentlig oppdragsgiver holdes erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag for brudd på anskaffelsesregelverket.

Nye forskriftsbestemmelser om miljø trer i kraft 1. mai 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har denne uken vedtatt en ny bestemmelse om miljø og klima ved offentlige anskaffelser, herunder en bestemmelse om 30 prosent vekt eller mer, ved bruk av miljø som tildelingskriterium.

Bransjer

Fagområder

Gro har mer enn 23 års erfaring innen anskaffelsesrett, og er leder av Kluges faggruppe for offentlige anskaffelser, som består av 25 advokater.

Gro bistår klienter i alle faser av anskaffelsesprosessen, og har dybdekunnskap om det norske anskaffelsesregelverket, samt EUs direktiver om offentlige anskaffelser.

Hun har siden 2011 vært nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og var deltaker i det Regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, som forfattet NOU 2014:4 om nye nasjonale anskaffelsesregler.

Gro er rangert av Chambers and Partners som en av Norges ledende spesialister innenfor regelverket for offentlige anskaffelser:
«Gro Amdal leads the public procurement practice at Kluge Advokatfirma, receiving excellent feedback from clients. She is described by one as "a walking encyclopaedia: she gets the problems right away and understands what we need as a client. We avoided problems before they happened."»

Gro er i tillegg rangert av WWL (Who’s Who Legal) som en av Norges ledende advokater innen offentlige kontrakter («Government Contracts»). Hun har også omfattende entrepriserettslig erfaring.