Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Gro Amdal

Partner Stavanger

+47 928 81 440 Last ned CV / Last ned vcard

Spesialist innenfor anskaffelsesrett; regelverket for offentlige anskaffelser i klassisk sektor og forsyningssektorene, samt alminnelig anbudsrett

Aktuelle nyheter relatert til Gro Amdal:

Ny avgjørelse fra EU-domstolen om avvisning av tilbud som oppfyller kravspesifikasjonen, men som likevel ikke er «gode nok»

EU-domstolen har nylig uttalt seg om muligheten til å benytte en avvisningsregel hvor tilbud som ikke oppnår et spesifikt angitt minstenivå for poeng i forhold til et tildelingskriterium, blir avvist uten en vurdering av tilbudet i forhold til de øvrige tildelingskriteriene.

Vilkårene for erstatningsansvar for fortjenestetapet ved brudd på anskaffelsesregelverket - Frostating lagmannsretts avgjørelse (LF-2015-187242)

EFTA-domstolen avga den 31. oktober i fjor en meget omdiskutert rådgivende uttalelse om vilkårene for erstatning ved brudd på anskaffelsesregelverket der det bl.a. konkluderes med at et enkelt brudd på regelverket om anskaffelser i seg selv vil være ansvarsbetingende. 2. mars 2018 avsa Frostating lagmannsrett dom i den underliggende erstatningssaken. I avgjørelsen legger lagmannsretten til grunn at den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen sammenholdt med det øvrige rettskildebildet ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å fravike vilkårene som Høyesterett har oppstilt for erstatning av den positive kontraktsinteresse.

Offentlige oppdragsgivere kan holdes erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag for brudd på anskaffelsesregelverket

EFTA-domstolen avsa 31. oktober i år dom i sak E-16/16 Fosen Linjen, som gjaldt krav om erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket. Ifølge EFTA-domstolen kan en offentlig oppdragsgiver holdes erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag for brudd på anskaffelsesregelverket.

Nye forskriftsbestemmelser om miljø trer i kraft 1. mai 2017

Nærings- og fiskeridepartementet har denne uken vedtatt en ny bestemmelse om miljø og klima ved offentlige anskaffelser, herunder en bestemmelse om 30 prosent vekt eller mer, ved bruk av miljø som tildelingskriterium.

Bransjer

Fagområder

Gro har mer enn 20 års erfaring med bistand vedrørende regelverket for offentlige anskaffelser, innenfor både forsyningssektorene og klassisk sektor. Hun har erfaring med bistand i alle faser av anskaffelsesprosessen, herunder vurdering av plassering i regelverket og unntaksbestemmelser, vurdering av anskaffelsesstrategi og handlingsalternativer, utforming av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, avvisningsspørsmål, gjennomføring av forhandlinger, utforming/kvalitetssikring av innstilling, tildelingsbeslutning og begrunnelse, samt håndtering av klagesaker.

Hun har siden 2011 vært nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og var deltaker i det Regjeringsoppnevnte Forenklingsutvalget, som har forfattet NOU 2014:4 om nye nasjonale anskaffelsesregler.

Gro har omfattende erfaring som foredragsholder innenfor anskaffelsesrett, både nasjonalt og internasjonalt.

Leder av Kluges faggruppe for offentlige anskaffelser.

Fremhevet i Chambers' oversikt over advokater innenfor offentlige anskaffelser:
«Gro Amdal leads the public procurement practice at Kluge Advokatfirma, receiving excellent feedback from clients. She is described by one as "a walking encyclopaedia: she gets the problems right away and understands what we need as a client. We avoided problems before they happened."»

Gro har også omfattende entrepriserettslig erfaring.