Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Stian Oddbjørnsen

Assosiert partner Oslo

+47 957 89 414 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og løsningsorientert rådgivning og tvisteløsning innenfor offentlige anskaffelser, IKT-rett, personvern, immaterialrett og offentlig rett

Aktuelle nyheter relatert til Stian Oddbjørnsen:

Selvkjørende kjøretøy – hvem har ansvaret?

En spennende side ved utviklingen av nye mobilitetstjenester er utvilsomt teknologien rundt selvkjørende kjøretøy. Dagens vegtrafikkregelverk hviler tungt på prinsippet om en ansvarlig fører. Hvordan blir ansvaret når kjøretøyet kjører seg selv?

De første avgjørelsene vedrørende GDPR

De første avgjørelsene vedrørende forståelsen av personvernforordningen (GDPR) har blitt avsagt av ulike europeiske datatilsyn og domstoler denne høsten. Kluges tech-team har sett nærmere på noen av disse i Computerworld.

Kan man fritt bruke bilder som ligger ute på nett?

Det er en vanlig oppfatning at man nokså fritt kan bruke bilder som er åpent tilgjengelig på Internett. I en nylig avsagt dom fra EU-domstolen er temaet behandlet, og avgjørelsen står som en sterk påminnelse om at opphavsretten setter skranker også for bruk av fritt tilgjengelig materiale på Internett.

Endring i åndsverkloven

Torstein Arendt og Stian Oddbjørnsen har i seneste utgave av Computerworld skrevet om endringer i det såkalte databaservernet (tidligere katalogvernet) i den nylig vedtatte nye åndsverkloven.

Bransjer

Fagområder

Stian arbeider primært med rettsområdene offentlige anskaffelser, IKT-rett (med særlig fokus på IT-kontrakter), personvern, generell kontraktsrett, forvaltningsrett/offentlig rett og immaterialrett.

Stian bistår både offentlige og private aktører med problemstillinger innenfor regelverket om offentlige anskaffelser. Bistanden omfatter blant annet kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, utarbeidelse av kontrakter med bilag, utredning av anskaffelsesrettslige spørsmål, samt bistand i forbindelse med evaluering og klagebehandling for oppdragsgivere. Sistnevnte omfatter prosedyreoppdrag for domstolen. Han har videre bistått med maler og veiledere for virksomheter som er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Han bistår også leverandører med blant annet gjennomgang av tilbud før innlevering og utforming av klage til oppdragsgivere og til Klagenemnda for offentlige anskaffelser ("KOFA"), samt prosessoppdrag. Han har gjennom sin praksis opparbeidet seg spesialkompetanse på teknologianskaffelser og anskaffelser innenfor kollektivtransportsektoren, men arbeider med anskaffelsesrett på et bredt spekter av områder.

Stian har videre meget god kompetanse på standardkontrakter og øvrig kontraktsgjennomgang på IT-området. Han bistår i den sammenheng klienter med valg av kontraktstype, utforming av bilag og øvrige problemstillinger i den forbindelse. Han har bistått klienter ved tolking av avtaler og tvisteløsning på dette området. Han har spisskompetanse på SSA-porteføljen og holder jevnlig foredrag om disse avtalene. Han arbeider videre jevnlig med rettslige spørsmål knyttet til teknologiutviklingen i samfunnet.

Stian bistår videre offentlige og private klienter med et bredt spekter av spørsmål i tilknytning til lov og forskrift om personopplysninger. Han har god kunnskap om de kravene som stilles til behandling av personopplysninger i personopplysningsloven og -forskriften. Stian bistår på området med svar på enkeltspørsmål, utforming av databehandleravtaler, vurdering av muligheter for å overføre personopplysninger til utlandet, konsesjonssøknader til Datatilsynet, utarbeidelse av generelle retningslinjer for personvern med videre. Stian har også god kunnskap om den nye personvernforordningen som skal tre i kraft i 2018.

Når det gjelder immaterialrett, har Stian god kompetanse på opphavsrettslige problemstillinger. Han har også bistått klienter med registrering og tvister vedrørende varemerker og domenenavn. I tillegg har han arbeidet med problemstillinger knyttet til åndsverksloven og markedsføringsloven i ulike sammenhenger. 

Stian har prosedyreerfaring for norske domstoler både hva gjelder ordinære hovedforhandlinger og midlertidig forføyningssaker. Han har i tillegg vært dommerfullmektig i Drammen tingrett i over to år, som har gitt verdifull erfaring med rettsprosesser.