Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Stian Oddbjørnsen

Senioradvokat Oslo

+47 957 89 414 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk og løsningsorientert rådgivning og tvisteløsning innenfor offentlige anskaffelser, IKT-rett, personvern, immaterialrett og offentlig rett

Aktuelle nyheter relatert til Stian Oddbjørnsen:

Krav til universell utforming av IKT - er virksomhetens hjemmeside tilgjengelig for alle?

De fleste er kjent med at det gjelder krav om universell utforming av bygg. Det er ikke like kjent at det også eksisterer krav om universell utforming av ikt-løsninger rettet mot allmenheten, skriver senioradvokat Stian Oddbjørnsen og partner Torstein Arendt i en kronikk i Computerworld.

Blockchain, Bitnation og Bitcoin; hvor går verden nå?

Er spådommene riktige vil blokkjedeteknologien sannsynligvis etablere nye forretningsmodeller og helt nye måter å tenke på når det gjelder håndtering av verdier og informasjon som vil prege de fleste områder, skriver senioradvokat Stian Oddbjørnsen og partner Torstein Arendt i en kronikk i Computerworld.

Offentlig arkiv i skyen

Arkivloven er i flere utredninger blitt utpekt som et tilnærmet uoverkommelig hinder for det offentliges adgang til å ta i bruk av skytjenester. Vi ser her litt nærmere på rettstilstanden og utvikling, skriver senioradvokat Stian Oddbjørnsen og partner Torstein Arendt i en kronikk i Computerworld.

Har EU-domstolen og departementet laget kluss i forhandlingene?

Det har tidligere vært praksis at en offentlig oppdragsgiver kan forhandle med tilbydere som har vesentlige avvik i sine tilbud. Spørsmålet er om denne praksisen nå er endret, skriver senioradvokat Stian Oddbjørnsen og partner Torstein Arendt i en kronikk i Computerworld.

Bransjer

Fagområder

Stian arbeider primært med rettsområdene offentlige anskaffelser, IKT-rett (med særlig fokus på IT-kontrakter), personvern, generell kontraktsrett, forvaltningsrett/offentlig rett og immaterialrett.

Stian bistår både offentlige og private aktører med problemstillinger innenfor regelverket om offentlige anskaffelser. Bistanden omfatter blant annet kvalitetssikring av konkurransegrunnlag, utarbeidelse av kontrakter med bilag, utredning av anskaffelsesrettslige spørsmål, samt bistand i forbindelse med evaluering og klagebehandling for oppdragsgivere. Sistnevnte omfatter prosedyreoppdrag for domstolen. Han har videre bistått med maler og veiledere for virksomheter som er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Han bistår også leverandører med blant annet gjennomgang av tilbud før innlevering og utforming av klage til oppdragsgivere og til Klagenemnda for offentlige anskaffelser ("KOFA"), samt prosessoppdrag. Han har gjennom sin praksis opparbeidet seg spesialkompetanse på teknologianskaffelser og anskaffelser innenfor kollektivtransportsektoren, men arbeider med anskaffelsesrett på et bredt spekter av områder.

Stian har videre meget god kompetanse på standardkontrakter og øvrig kontraktsgjennomgang på IT-området. Han bistår i den sammenheng klienter med valg av kontraktstype, utforming av bilag og øvrige problemstillinger i den forbindelse. Han har bistått klienter ved tolking av avtaler og tvisteløsning på dette området. Han har spisskompetanse på SSA-porteføljen og holder jevnlig foredrag om disse avtalene. Han arbeider videre jevnlig med rettslige spørsmål knyttet til teknologiutviklingen i samfunnet.

Stian bistår videre offentlige og private klienter med et bredt spekter av spørsmål i tilknytning til lov og forskrift om personopplysninger. Han har god kunnskap om de kravene som stilles til behandling av personopplysninger i personopplysningsloven og -forskriften. Stian bistår på området med svar på enkeltspørsmål, utforming av databehandleravtaler, vurdering av muligheter for å overføre personopplysninger til utlandet, konsesjonssøknader til Datatilsynet, utarbeidelse av generelle retningslinjer for personvern med videre. Stian har også god kunnskap om den nye personvernforordningen som skal tre i kraft i 2018.

Når det gjelder immaterialrett, har Stian god kompetanse på opphavsrettslige problemstillinger. Han har også bistått klienter med registrering og tvister vedrørende varemerker og domenenavn. I tillegg har han arbeidet med problemstillinger knyttet til åndsverksloven og markedsføringsloven i ulike sammenhenger. 

Stian har prosedyreerfaring for norske domstoler både hva gjelder ordinære hovedforhandlinger og midlertidig forføyningssaker. Han har i tillegg vært dommerfullmektig i Drammen tingrett i over to år, som har gitt verdifull erfaring med rettsprosesser.