Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Etiske regler

Advokatene våre er bundet av Advokatforeningens "Regler for god advokatskikk". I tillegg har vi i lengre tid hatt våre egne etiske regler for advokatvirksomheten. Dette er regler som dels overlapper, men i hovedsak supplerer og utdyper Advokatforeningens regler.

Arbeidet med etiske spørsmål og regler foregår kontinuerlig i Kluge. Våre egne etiske regler blir fortløpende endret og supplert for å reflektere de grunnleggende holdninger vi legger til grunn for virksomheten vår.

Etiske regler for Kluge

  1. Kluge skal påse at alle advokater i firmaet opptrer i henhold til Advokatforeningens etiske regler i alle henseende.

  2. Kluge har som målsetting å opprettholde et korrekt og best mulig forhold til domstolene, kollegaer og motparter.

  3. Kluge skal ikke påta seg oppdrag som legger til rette for ulovlig virksomhet eller forretningsvirksomhet som er uetisk eller moralsk klanderverdig.

  4. Kluge skal ikke unnlate å påta seg oppdrag, selv om det oppfattes negativt å bli identifisert med vedkommende klient, når den potensielle klienten har et rimelig krav på å bli representert.

  5. Kluge skal ikke ha økonomiske interesser i en sak utover salæret.

  6. Kluge skal i størst mulig grad løse alle oppdrag uten unødig kostnad for klienten. Kluge skal klargjøre for klienten at kostnaden ved et oppdrag vil kunne bli uforholdsmessig stor i forhold til den økonomiske interesse i saken, hvis dette blir aktuelt.

  7. Kluge skal henvise klienter til andre advokater med spesialkompetanse når klientens interesser tilsier dette.

  8. Kluge skal ikke gi råd basert på sannsynligheten for at et aktuelt forhold vil bli avdekket. Kluges virksomhet skal være begrenset til å gi en vurdering av hva som er riktig forståelse av de aktuelle rettsreglene, og eventuelt hvilken usikkerhet denne rettslige vurderingen er forbundet med.

  9. Advokater i Kluge skal ikke stille som vilkår for å påta seg styreverv at vedkommende selskap skal benytte Kluge som juridisk rådgiver. Styreverv skal ikke aksepteres når det med rimelighet kan forventes å oppstå interessekonflikt i forhold til firmaets posisjon som juridisk rådgiver. Advokater i Kluge skal ikke opptre som styremedlemmer i selskaper der forholdet til en aksjonær kan gi grunnlag for å stille spørsmålstegn ved styremedlemmets uavhengighet.